Menu Zamknij

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OBSZARZE „DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/27/19 ogłosił  nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa mazowieckiego w obszarze ” Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze “Działania na rzecz profilaktyki i i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego do 27 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1. osobiście w godzinach : 8- 16 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, III piętro, z dopiskiem na kopercie: “Komisja konkursowa PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62 a, , 00 – 002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: “Komisja konkursowa PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”.

 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Uchwała

Załącznik nr 2 do uchwały – nabór do komisji konkursowej

Załącznik nr 2.1 -Zgłoszenie osoby do komisji konkursowej

Opublikowany w Archiwalne Otwarte Konkursy Ofert

Powiązane