Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – POLITYKA SENIORALNA

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 217/25/19 z dnia 18 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań:

1) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną
2) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym
3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2019 r.:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: “Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …”;
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: “Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …”;
3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 maja 2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 43.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym poniżej.

UCHWAŁA KONKURS SENIORZY

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Opublikowany w Archiwalne Otwarte Konkursy Ofert

Powiązane