fbpx
Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – POLITYKA SENIORALNA

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 217/25/19 z dnia 18 lutego 2019 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

1) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną
2) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym
3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, należy składać w jeden z poniższych sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: “Komisja konkursowa POLITYKA SENIORALNA”;
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: “Komisja konkursowa POLITYKA SENIORALNA”.

W pracach komisji nie może brać udziału osoba, powiązana z którymkolwiek z podmiotów biorących udział w konkursie, a więc osoba która w okresie ostatnich trzech lat była związana z którymś z podmiotów składających ofertę w otwartym konkursie ofert.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 43.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze poniżej.

UCHWAŁA KONKURS SENIORZY

OGŁOSZENIE O NABORZE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Opublikowany w Archiwalne Otwarte Konkursy Ofert

Powiązane