Usługi niemedyczne ( socjalne)

 

1. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych.


2. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.


3. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 - Nowy wymiar aktywnej integracji.


4. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE- wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki - Raport RPO.


5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.


6. USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.


7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej.


9. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

 

Usługi medyczne

 

1. Krajowe ramy strategiczne Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020.


2. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia- ICF.


3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania.


4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.


5. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.