W myśl art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2016 r.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów, zobowiązane są do złożenia odpowiednio  uzupełnionych wniosków do dnia 22 kwietnia 2016 r. bezpośrednio w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub przesłania ich listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Jednocześnie informujemy, że wszelkie niezbędne wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.