Na podstawie art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z 29 lipca 2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie" - edycja 2017 r.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie projektów, zobowiązane są do złożenia odpowiednio uzupełnionych wniosków do 10 lutego 2017 r. bezpośrednio w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub przesłania ich listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) z
dopiskiem na kopercie:/Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Wszelkie niezbędne wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Programy/projekty.