Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu zleconym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizowanym w ramach projektu pn. „Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarzšdzajšca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, współfinansowanym ze œrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.