Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L177 z dnia 4 lipca 2008 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008 zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka od dnia 7 lipca 2008 roku nie wchodzi w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że wnioski o ww. świadczenie rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie.

Fundusz Alimentacyjny

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. rozporządzenia 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone zostało świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Oznacza to , że od dnia 1 maja 2010 r. wnioski o ww. świadczenie są rozpatrywane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie, czyli przez organy właściwe (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm. ).

Do puli świadczeń rodzinnych objętych przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce wchodzą następujące świadczenia:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • świadczenie pielęgnacyjne;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • zasiłek dla opiekuna.

Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń (np. wysokości świadczeń, kryteriów, dokumentów do złożenia wniosku itp.) można uzyskać bezpośrednio we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie MPiPS:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego:

https://www.mazovia.pl/zaatwspraw/karty-uslug/

W sprawach osób ubiegających się o ww. świadczenia, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego właściwym organem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego (tj. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej). Wówczas Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do tut. Centrum celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie tego wniosku.

UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o świadczenia rodzinne w Polsce należy składać bezpośrednio we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy i członków jego rodziny. W przypadku zamieszkania wnioskodawcy na terytorium miasta stołecznego Warszawy ww. wnioski powinny być złożone we właściwym Referacie Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Dzielnicy.