Menu Zamknij

Wydarzenia

DLA DZIECKA – DLA RODZINY – SPOTKANIA INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE W SUBREGIONACH

W maju i czerwcu br. w subregionach Mazowsza odbywają się spotkania konsultacyjno-informacyjne organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.
Takie spotkania odbyły się już w Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 maja), Ostrołęce (24 maja br.), kolejne planowane są w Płocku (5 czerwca) oraz w Ciechanowie (15 czerwca).

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się obszarem wspierania rodziny – głównie pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin, rodzin z dziećmi w danym subregionie.
Celem spotkań jest przedstawienie i omówienie zadań realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego w zakresie adopcji i preadopcji oraz przedstawiony zostaje szeroki zakres współpracy gmin, powiatów i innych podmiotów zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem specyfiki każdego z subregionów.

W pierwszej części spotkań omawiana jest tematyka adopcji w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną, współpraca ośrodka adopcyjnego działającego w danym subregionie z podmiotami działającymi tam lokalnie, w obrębie dziecka i rodziny (sądów, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także omawiana jest oferta pomocy ośrodka adopcyjnego na rzecz współpracujących podmiotów m.in. pomoc w szkoleniu kandydatów na rodziców zastępczych, poradnictwo, pomoc kobietom w ciąży, które rozważają zamiar powierzenia dziecka do adopcji. W drugiej części spotkania omawiana jest piecza zastępcza z uwzględnieniem specyfiki danego subregionu (zasoby gmin i powiatów, tendencje, rekomendacje do tworzenia zasobów, rozwijania nowych usług na rzecz rodzin).

Następnie zostaje zaprezentowana działalność interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – jego organizowanie stanowi zadanie własne samorządu województwa, zlecone do prowadzenia organizacji pozarządowej. Jest to mazowiecka placówka interwencyjna umiejscowiona w Otwocku, przeznaczona dla dzieci i niemowląt do 1 r. ż., urządzona w standardzie szpitalnego oddziału niemowlęcego, dysponująca 20 miejscami. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w porozumieniu z powiatami kieruje tam noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodzicielskiej. Działalność ośrodka służy ochronie dzieci przed skutkami sieroctwa, zaniedbań i zagrożeń życia. Nadrzędnym celem placówki jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych lub powierzenie rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę, diagnostykę medyczną i pracę socjalną z rodziną dziecka.

Dyskusja, wymiana doświadczeń z różnych poziomów działania instytucji i organizacji, obserwacja nowych tendencji jest bardzo cenna, tym bardziej, że od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej.