fbpx
Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT – “DZAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”

W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 234/27/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań  publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”  – Zadanie:

  1. Wspieranie realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.
  2. Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące działalność edukacyjną i inne.
  3. Wspieranie realizacji programów reintegracji i aktywizacji społecznej i zawodowej osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
  4. Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej adresowanych do środowisk zagrożonych lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od dnia 28 lutego 2019 r. do dnia 27 marca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalne od  6 do 10 maja 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 25 czerwca 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 25 czerwca 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jej przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:

– dla zadania 1 – 30 000,00 zł;

– dla zadania 2 – 15 000,00 zł;

– dla zadania 3 – 15 000,00 zł;

– dla zadania 4 – 30 000,00 zł.

 

W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 60 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  (http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf).

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Uchwała

Załącznik nr 1 do uchwały – ogloszenie

Opublikowany w Wydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane