KOMUNIKAT:


Informujmy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego.
Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
tel. +48 22 695-71-00,
e-mail: koordynacja@mazowieckie.pl).

 

Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).

 

Informacja dla naszych Klientów

w sprawie sposobu kontaktowania się z pracownikami

Wydziału do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

                                                                                                            

Szanowni Państwo – Osoby i Rodziny wyjeżdżające w celach zarobkowych za granicę do krajów UE i EOG oraz Szwajcarii, ubiegające się o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego Programu ”Rodzina 500+” oraz o inne świadczenia rodzinne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że dzięki Państwa współpracy przy uzupełnianiu wniosków oraz uprzejmości i wyrozumiałości w kontaktach telefonicznych - udało się nam już zakończyć jeden z trudniejszych okresów spiętrzenia pracy z powodu napływu w tym samym czasie spraw dotyczących Programu „Rodzina 500+”.

Obecnie pracujemy na bieżąco, sytuacja jest pod kontrolą a znaczna grupa Rodzin, których dotyczy mechanizm koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego otrzymała już wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego lub świadczeń rodzinnych, udzielanych na bazie prawa polskiego lub została/zostanie objęta świadczeniami rodzinnymi w kraju zatrudnienia.

Staramy się jednak dla utrzymania tempa pracy, w tym w szczególności przyspieszenia procedury wydawania stosownych decyzji administracyjnych uprawniających do konkretnych świadczeń pieniężnych - pozostawić dotychczasową formułę naszych kontaktów z Państwem, polegającą na przyjmowaniu zgłoszeń przez pracownika Wydziału (proszę podać: imię, nazwisko, adres, numer telefonu/poczty e-mailowej) oraz oddzwanianiu każdego dnia po godzinie 13.00 lub dnia następnego.

Zapytania dotyczące Państwa wniosków prosimy kierować:

1/ drogą mailową na adres: koordynacja@mcps.com.pl

2/ telefonicznie na numery: 22 692-75-70, 22 692-43-46,

3/ osobiście - w naszej siedzibie przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie (budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii) piętro IV.

Nadzór nad pracą Wydziału :

 

Barbara Krupa - Kierownik Wydziału ds. Koordynacji Systemów zabezpieczenia społecznego (barbara.krupa@mcps.com.pl).

Informacja o usługach Wydziału dostępna jest także na portalu http://wcm.mazovia.pl/.

 


 

Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego będące zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych dla osób, które zamieszkują na terytorium województwa mazowieckiego. 

Pełnienie funkcji instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego polega w szczególności na:

  1. wypełnianiu formularzy z serii E400 oraz unijnych dokumentów - SED z serii F dotyczących świadczeń rodzinnych stosowanych przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń rodzinnych;
  2. prowadzeniu korespondencji z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarią w zakresie wymiany informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
  3. wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna) realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
  4. wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
  5. wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia w całości lub w części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy, że Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej nie reprezentuje osób ubiegających się o świadczenia rodzinne za granicą tj. nie występuje na wniosek osoby zainteresowanej z zapytaniem do instytucji zagranicznych np. dotyczącym stanu sprawy, nie udziela informacji na temat zagranicznych świadczeń rodzinnych np. rodzajów świadczeń, wysokości zasiłków, kryteriów do spełnienia, niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku itd. W celu uzyskania odpowiedzi na ww. zapytania należy się kontaktować bezpośrednio z właściwą instytucją do przyznania świadczeń rodzinnych w kraju, w którym członek rodziny mieszka i pracuje.