Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 286/107/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Ogłoszenie konkursowe dotyczy czterech zadań:

1)     Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;
2)     Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku
z alkoholem;
3)     Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;
4)     „Kuźnia Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

Termin składania ofert wyznacza się od 26 lutego do 18 marca 2020 r. Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny
na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania ofert. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

1. Uchwała o ogłoszeniu konkursu

2. Ogłoszenie konkursowe


26.02.2020 13:00
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Bożena Pomacho

 

 

Opublikowano wWydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane