Menu Zamknij

OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ – „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 286/107/20 z dnia 25 lutego 2020 roku ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających  na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty  w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

 Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 26 lutego do 18 marca 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Edukacji Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 22 622 42 32 w. 10, 42, 75.

1. Uchwała

2. Ogłoszenie o naborze osób

3. Zgłoszenie osoby do prac komisji


26.02.2020 13:08
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Bożena Pomacho

Opublikowano wWydarzenia - wsparcie dziecka i rodziny

Powiązane