Menu Zamknij

Ankieta dla gmin z programu przeciwdziałania narkomanii

Szanowni Państwo  

Chciałbym poinformować, że na mocy zmian prawnych z 1 stycznia 2022 roku nie mamy podstaw do opracowania i wysłania ankiety sprawozdawczej z realizacji KPPN dla JST.  

Poniżej przedstawiam opinię prawną:  

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości jest przepis art. 4(1) ust. 2c, zgodnie z którym Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na podstawie ankiety opracowanej przez Centrum informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, które wynikają z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, i przesyła ją do Centrum w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy informacja. 

Przepis dotyczy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o zdrowiu publicznym pierwszą informację z realizacji tego programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza za 2022 r.  

Aktualnie nie ma więc przepisu, który byłby podstawą do wysłania ankiety w celu sporządzenia przez gminę informacji z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zachowującego moc maksymalnie do dnia 31 marca 2022 r.). 

W związku z powyższym nie będziemy Państwu wysyłać w tym roku ankiet dotyczących przeciwdziałania narkomanii.  

Opublikowano wAktualności

Powiązane