Menu Zamknij

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. “Wsparcie dla Mazowsza”.

 

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O GRANTY DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza do składania wniosków
na granty w ramach projektu pt. Wsparcie dla Mazowsza”. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

 1. Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19. 

WAŻNE – przed złożeniem Wniosku o grant należy zapoznać się z całą dokumentacją grantową umieszczoną poniżej w załącznikach.

 1. Okres realizacji grantu

Grant udzielany jest maksymalnie na 3 miesiące w okresie kwalifikowalności, jednak
nie dłużej niż do 30.11.2020 r.

 

 • NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

W ramach grantu możliwe jest w zakresie zgodnym z dokumentacją grantu sfinansowania/refundacja:

 • dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS, z wyłączeniem kadry medycznej (obejmujące okres maksymalnie trzech miesięcy, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.11.2020 r.);
 • kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej. Okres ponoszenia kosztów
  od 1.06.2020 r. nie dłuższy niż do dnia 30.11.2020 r.;
 • kosztów związanych zakupu sprzętu: dekontaminatorów oraz termometrów bezdotykowych
  i kombinezonów ochronnych wielorazowego użytku. Okres ponoszenia kosztów
  od 1.06.2020 r. nie dłuższy niż do dnia 30.11.2020 r.

 

 1. III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa mazowieckiego,
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w Art. 57 Ustawy o pomocy społecznej, znajdujące się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O GRANT

Termin składania wniosków o grant: od 11.08.2020r. do 15.09.2020r.

 1. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
 • Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Realizatora projektu http://bip.mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-otwarte-konkursy-ofert/nabor-o-granty-w-ramach-projektu-pt-wsparcie-dla-mazowsza-wspolfinansowanego-przez-unie-europejska-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-dzialaniu-2-8-rozwoj-uslug-spolecz/ w zakładce Otwarte Konkursy Ofert.
 • Po wypełnieniu formularza Wniosku o udzielenie grantu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy. Tak wypełniony Wniosek w formie papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie i wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera/osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A (godziny pracy Centrum od pn. do pt. w godz. 8.00 – 16.00).
 • Na kopercie należy umieścić adnotację: „Wsparcie dla Mazowsza – wniosek o grant dla DPS w……..(nazwa miejscowości)…..
 • Datą złożenia jest data wpływu wniosku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
 • W sytuacji, gdy o grant wnioskuje podmiot/organ prowadzący więcej niż jeden DPS, składa on odrębny wniosek o udzielenie grantu dla każdego DPS.

 

 • PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Realizatora projektu mailowo
lub telefonicznie. Osoba do kontaktu:

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo zmiany/modyfikacji zapisów
w dokumentacji grantu

Opublikowano wAktualności, Projekty UE

Powiązane