Menu Zamknij

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ws. MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW ORAZ NADANIA JEJ REGULAMINU

W dniu 14 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1772/388/18 w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu.

Postępujące zmiany demograficzne skutkujące wzrostem liczby najstarszych mieszkańców województwa mazowieckiego, wskazują na konieczność podejmowania działań zapewniających poprawę jakości życia osób starszych.

Kształtowanie polityki senioralnej na Mazowszu jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z przyjętą misją dbałości o godne starzenie się seniorów naszego regionu i wspieranie ich samodzielności na tym etapie życia.

Problemy osób starszych oraz wspieranie i rozbudowa systemu wsparcia dedykowanego tej grupie osób, to priorytety na które należy zwracać szczególną uwagę w procesie prowadzenia i planowania wojewódzkiej polityki senioralnej.

Kluczowym zadaniem zapewniającym wysoką aktywność społeczną seniorów jest prowadzenie działań inicjujących i wspierających w zakresie upowszechnienia zasady uczestnictwa seniorów w aktywności obywatelskiej poprzez zwiększenie zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju oraz wzrost roli obywateli seniorów w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Powołanie Mazowieckiej Rady Seniorów jest kontynuacją działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki senioralnej, wzmocni pozycję mazowieckich seniorów w życiu społecznym oraz pozwoli na stworzenie warunków do realizacji potrzeb i poprawy jakości życia i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Rada jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym Marszałka do realizacji polityki senioralnej stanowiąc kompetentne gremium skupiające przedstawicieli różnych środowisk, w tym senioralnych, współpracujących z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Powołanie Rady skutkować będzie włączeniem osób starszych w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązać istotne problemy starszych mieszkańców Mazowsza. Istotnym zadaniem Rady będzie też podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się.

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NR 1772/388/18

REGULAMIN MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wAktualności

Powiązane