Menu Zamknij

Wizytówka

Główne działania Wydziału Ekonomii Społecznej:

 • koordynacja działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie;
  • inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • wspieranie współpracy miedzy sektorem ekonomii społecznej a jego otoczeniem – samorządami lokalnymi, szkołami, uczelniami wyższymi, biznesem itp.;
  • monitorowanie sektora ekonomii społecznej;
 • opracowanie i realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na kolejne lata (obecny dokument dotyczy lat 2021-2030);
 • współpraca z Mazowieckim Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 • promowanie ekonomii społecznej w regionie;
 • wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.

Powyższe działania realizowane są w ramach środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w ramach projektu pn.„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.