Menu Zamknij

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2021”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2021” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych

Logo Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (JST, PUP, NGO, biznes itp.).

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w każdej z trzech kategorii konkursowych:

 1. Rozwój
 2. Reintegracja
 3. Odpowiedzialność

Każdemu przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej  kategorii.

Ponieważ wyróżnienie przyznawane jest TYLKO na 1  rok, mogą się o nie ubiegać również podmioty nagrodzone Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w poprzednich edycjach.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na wniosku zgłoszeniowym  stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z w/w kategorii.

Zgłoszenia do konkursu można składać:

 • w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie (00-844), Wydział Ekonomii Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, w godzinach: 8.00-16.00 – w kopertach, z dopiskiem: Konkurs ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2021”;
  • lub                                                                                                     
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
  • lub
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: andrzej.idziak@mcps.com.pl – decyduje data wysłania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Termin składania wniosków upływa w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie wydarzenia: „Wirtualny Jarmark Rozmaitości-Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej” wraz z galą wręczenia wyróżnień w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2021” we wrześniu br.

Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie  internetowej: www.mcps.com.pl oraz na profilu „Ekonomia społeczna na mazowszu” na Facebook-u.

Osoba do kontaktu: Andrzej Idziak – Starszy Inspektor, Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej tel.: (22) 376 85 65,  e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Zapraszamy do udziału!

Załączniki:

 1. Prezentacja o MMES 2021
 2. Regulamin Konkursu
 3. Wniosek zgłoszeniowy MMES 2021

Konkurs na Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej realiowany jest w ramach projektu pn.„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Logotypy projektów unijnych

Opublikowano wAktualności mazowieckiej ekonomii społecznej, Ekonomia Społeczna

Powiązane