Menu Zamknij

Więcej o Mazowieckiej Marce Ekonomii Społecznej

Czyli o co chodzi? Założenia konkursu, kategorie, kryteria i sposób oceny.

Konkurs –„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” – Edycja 2021

Założenia konkursu

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na terenie województwa mazowieckiego. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego oraz osób i/lub instytucji działających na rzecz ekonomii społecznej. Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych. Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej kategorii.

W konkursie wyróżniamy następujące kategorie:

 • Rozwój
 • Reintegracja
 • Odpowiedzialność                                                      

Podmiot ekonomii społecznej, osoba i/lub instytucja przystępujący do edycji konkursu w 2020 roku przysyła do MCPS wniosek zgłoszeniowy zawierający jego formalne dane oraz prezentację swojej działalności (może to być prezentacja .PowerPoint, film video lub materiał dźwiękowy/w formacie audio). Przysłana prezentacja, w warstwie merytorycznej, musi zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której podmiot aspiruje do wyróżnienia

 1. Kategoria pt. „Rozwój”

(Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej przyznawana w kategorii „Rozwój”)

Cel: nagrodzenie widocznych w swoim środowisku lokalnym podmiotów ekonomii społecznej, mających na celu nie tylko działalność gospodarczą ukierunkowaną na zysk, ale i biorących pod uwagę korzyści społeczne, a w szczególności – spółdzielni socjalnych, spółek non-profit oraz NGO’ sów czyli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego. Pokazanie ciekawych przykładów przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowych pomysłów na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk. Promocja podmiotów ekonomii społecznej, które są rozpoznawalne na rynku i które dysponują wysokim potencjałem rozwoju.

Kryteria oceny (odpowiedź na każde zadane pytanie oceniane jest w skali od 1 do 6 pkt):

 • Jaki pomysł realizowany przez podmiot w zakresie działalności gospodarczej lub marketingowej kwalifikuje się do wyróżnienia w kategorii „Rozwój” i dlaczego?
 • Na czym polega innowacyjność jego działalności, nowatorstwo produktów i/lub usług?
 • Na jakich polach i w jakim zakresie podmiot jest rozpoznawalny (widoczny) w swoim środowisku?
 • Jakie formy aktywności i z jakim skutkiem podmiot stosuje w zdobywaniu rynku?
 • Jakie korzyści społeczne zaspokaja działalność podmiotu?

co daje możliwość zdobycia maksymalnie 30 punktów.

Odpowiedzi na w/w pytania, podmiot aspirujący do wyróżnienia Marką, przedstawia w formie prezentacji tekstowo-wizualnej. Ocenie Kapituły konkursu podlegają nie tylko odpowiedzi, ale również forma prezentacji, która oceniana jest w skali od 1 do 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia (uwzględniając odpowiedzi na zadane pytania oraz samą formę prezentacji) wynosi łącznie: 50.

 1. Kategoria pt. „Reintegracja”

(Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej przyznawana w kategorii „Reintegracja”)

Cel:nagrodzenie podmiotów ekonomii społecznej, których jednym z podstawowych celów działalności jest reintegracja jako forma aktywizacji zawodowej. Do wyróżnień w tej kategorii mogą aspirować centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej. Pokazanie różnorodnych form wsparcia, upowszechnienie dobrych praktyk w ramach działalności warsztatowej oraz ciekawych projektów realizowanych przez te podmioty. Także pomysłów na współpracę, mających realny wpływ na liczbę osób objętych procesem aktywizacji zawodowej oraz poszerzających zasięg jej oddziaływania.

Kryteria oceny (odpowiedź na każde zadane pytanie oceniana jest w skali od 1 do 6 pkt):

 • Uzasadnij w jaki sposób stosowane przez podmiot formy wsparcia wpływają na proces reintegracji i aktywizacji zawodowej jego podopiecznych?
 • Określ ile i jakie możliwości posiada podmiot w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy na otwartym rynku?
 • Jaki jest potencjał rozwojowy podejmowanych działań?
 • Ile osób objętych wsparciem przez podmiot (w minionym roku) udało się wprowadzić na otwarty rynek pracy?
 • Opisz studium przypadku (case study) zastosowanej formy (-m) reintegracji
 1. Kategoria pt. „Odpowiedzialność”

(Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej przyznawana w kategorii „Odpowiedzialność”)

Cel: nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób i/lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Do tej kategorii można zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia ekonomii społecznej i osoby prywatne będące przedstawicielami organizacji społecznych, które podejmują różnego rodzaju inicjatywy, wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej

Kryteria oceny (odpowiedź na każde zadane pytanie oceniana jest w skali od 1 do 6 pkt):

 • Na ile przejawiana przez osobę lub podmiot odpowiedzialność społeczna uwzględnia lokalny interes społeczny?
 • Jakie inicjatywy lub programy o wymiarze społecznym, warte odnotowania, podejmowała osoba i/lub instytucja na rzecz lokalnej społeczności lub środowiska?
 • Na czym polegały formy inspiracji i aktywizacji środowiska stosowane przez tę osobę i/lub instytucję?
 • Jaki był wymierny skutek podejmowanych przez nią działań?
 • Co wpłynęło na poziom ukształtowania wrażliwości społecznej określonego podmiotu i/lub osoby?

Po wysłaniu do MCPS:

 • wniosku zgłoszeniowego

oraz

 • prezentacji zawierającej odpowiedzi na pytania zawarte w kryteriach oceny danej kategorii,

podmioty ekonomii społecznej, osoby i/lub instytucje przystępujący do konkursu są odwiedzane/ wizytowane (w uzgodnionym terminie) przez pracowników MCPS. Wizytacja odbywa się w siedzibie podmiotu (i/lub miejscu prowadzenia działalności), a jej celem jest weryfikacja informacji przekazanych w prezentacji dołączonej do wniosku zgłoszeniowego.

Ostatnim etapem oceny konkursowych aplikacji jest posiedzenie Kapituły konkursu, która wyłania laureatów w każdej z 3 konkursowych kategorii. Wyróżnieni zostaną ci, którzy uzyskają najwyższą notę punktową. Ilość przyznanych wyróżnień zależy od decyzji Kapituły konkursu.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa 7-osobowa Kapituła Konkursu.

Opublikowano wMazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Powiązane