Menu Zamknij

Definicje podmiotów ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej (PES) to różne co do formy prawnej rodzaje podmiotów, które w swoich działaniach kierują się następującymi zasadami:

 • nadrzędnością celów społecznych nad celami ekonomicznymi;
 • nadrzędnością świadczenia usług dla członków, pracowników lub wspólnoty nad kategoriami bezwzględnego zysku;
 • autonomicznym zarządzaniem i partycypacyjnym procesem decyzyjnym;
 • prowadzeniem w sposób regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne oraz ponoszeniem w związku z tą działalnością ryzyka ekonomicznego

Powyższe zasady zostały określone przez europejską sieć badawczą EMES (European Research Network).

W dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” brak jest precyzyjnej definicji podmiotów ekonomii społecznej można jednak znaleźć ich katalog, zgodnie z którym PES to:

 • spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 • jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS);
  • zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) i warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
   osób niepełnosprawnych;
 • organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;
 • koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212,
  z późn. zm.);
 • zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020.

Źródło: ABC ekonomii społecznej, czyli słownik pojęć i terminów, MCPS, 2021

Opublikowano wPodmioty ekonomii społecznej

Powiązane