Menu Zamknij

OWES-y: wsparcie świadczone ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Trwa procedura konkursowa w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2022–2024 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie powierzenia realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Oferta wsparcia sektora ekonomii społecznej zostanie zamieszczona po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Opublikowano wWsparcie ekonomii społecznej

Powiązane