Menu Zamknij

Źródła wiedzy o ekonomii społecznej i solidarnej

Czym są?

Źródła wiedzy o ekonomii społecznej i solidarnej to akty prawne oraz miejsca i zasoby dostarczające informacji na temat specyficznych obszarów ekonomii społecznej.

I. Akty prawne – wybrane regulacje krajowe

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2494);
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn. zm.);

II. Inne źródła wiedzy

Źródła wiedzy o ekonomii społecznej i solidarnej można podzielić ze względu na obszar, którego dotyczą oraz charakter podmiotów, które tej wiedzy dostarczają.

 1. Źródła wiedzy o charakterze krajowym
  • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, opracowanym na potrzeby realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju zawierający m.in. definicje ekonomii społecznej i solidarnej
   www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf
  • www.ekonomiaspoleczna.gov.pl – portal Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zawierający aktualne informacje na temat ekonomii społecznej na poziomie krajowym.
  • www.ekonomiaspoleczna.pl – najstarszy ogólnopolski portal poświęcony ekonomii społecznej prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zawierający aktualności, analizy, omówienia
 2. Źródła wiedzy o charakterze regionalnym
  • www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomiaspoleczna/wydarzenia – strona internetowa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z zakładką „Ekonomia społeczna” zawierająca informacje o charakterze regionalnym na temat ekonomii społecznej w tym katalog PES 
   www.mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/pod mioty-ekonomii-spolecznej
  • Informatory i publikacje na temat wybranych aspektów ekonomii społecznej 
   www.mcps.com.pl/kategoria/ekonomiaspoleczna/informatory-i-publikacje
  • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu. Aktualną listę OWES-ów i wykaz ich stron internetowych znaleźć można na stronie internetowej MCPS:
   mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/osrodki-wsparcia-ekonomii-spolecznej-na-mazowszu
 3. Inne źródła wiedzy – wybrane portale internetowe
Opublikowano wEkonomia Społeczna

Powiązane