Menu Zamknij

Jak przywrócić ład w rodzinie zniszczonej przez alkohol – 960 tys. zł na przeciwdziałanie zaburzeniom życia rodzinnego

Nadużywanie alkoholu zmienia życie nie tylko osób pijących, ale też ich najbliższego otoczenia. Aby przywrócić dobre relacje, potrzebna jest systematyczna praca. 21 mazowieckich organizacji pozarządowych otrzymało 960 tys. zł dotacji w organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej konkursie. Dzięki tym środkom będą mogły podjąć inicjatywy przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaburzeniom życia rodzinnego.

 

Aż 76 proc. kobiet doświadczających przemocy w rodzinie wskazuje, że ich partnerzy – sprawcy przemocy, nadużywają alkoholu. Z kolei ze statystyk policyjnych wynika, że blisko 70 proc. sprawców podczas interwencji domowych w związku z przemocą, znajduje się pod wpływem alkoholu. Statystycznie częściej dorosłymi ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety, jednak zdarza się, że przemocy doświadczają również mężczyźni.

 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która rozwija się u osób najczęściej długotrwale i intensywnie pijących alkohol. W Polsce choruje na nią ok. 600 tys. dorosłych Polaków, z czego 80 proc. stanowią mężczyźni. Życie osoby uzależnionej koncentruje się na alkoholu. Zostają temu podporządkowane wszystkie relacje, także z osobami najbliższymi. Próby wywarcia wpływu na pijącego nie przynoszą oczekiwanego efektu, zwykle tylko budzą jego irytację i złość. Osoba uzależniona przestaje wywiązywać się z rodzinnych ról i obowiązków, a rodzina doświadcza huśtawki emocjonalnej, zależnej od nastrojów osoby nadużywającej alkoholu.

 

Uzależnienie jednej osoby w rodzinie ma bardzo niekorzystny wpływ na pozostałych jej członków. Rodzina jest systemem wzajemnych relacji, a zmiany w sposobie funkcjonowania jednego z jej członków są mocno odczuwalne dla pozostałych.

 

– Najbliższe otoczenie osoby uzależnionej nie ma bezpośredniego wpływu na to, czy zacznie się ona leczyć, ale może zacząć dbać o siebie i nauczyć się konstruktywnie radzić sobie z trudnościami. Również dzieci potrzebują wsparcia. Dla nich doświadczanie przemocy czy bycie jej świadkiem jest źródłem ogromnego cierpienia i zakłóca ich prawidłowy rozwój – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. – Dlatego też przeznaczyliśmy środki na pomoc rodzinom, które są ofiarami przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu, bo dziś – może nawet bardziej niż przed epidemią i izolacją, potrzebne jest kontynuowanie takich zadań.

 

W zorganizowanym przez MCPS konkursie dofinansowanie otrzymało 21 organizacji pozarządowych, które będą wspierały realizację programów: informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem, korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem, a także programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego. Wybrano też organizacje, które będą realizować „Kuźnię Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

 

„Kuźnia Kreatywności” obejmie osoby oraz rodziny nie tylko zagrożone, ale też dotknięte problemem alkoholowym.

 

Każdy z programów realizowany będzie na terenie sześciu gmin (z założenia jednej miejskiej, dwóch miejsko-wiejskich oraz trzech wiejskich). Uczestnicy będą mogli liczyć na zajęcia z problematyki uzależnień oraz socjoterapii z uwzględnieniem idei twórczej pedagogiki.

 

Obecnie jesteśmy po izolacji spowodowanej COVID 19, podczas której zjawisko przemocy nasiliło się. W związku z tym zarząd województwa podjął decyzję, aby przyznać organizacjom pozarządowym 960 tys. zł na realizację programów, które mają niwelować skutki przemocy. Tymi działaniami mówimy głośno: dość przemocy! Wspieramy więc programy, które mają ochronić ofiary przemocy – dodaje Mariusz Budziszewski zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Dla osób stosujących przemoc zostały opracowane programy korekcyjno-edukacyjne oraz dostępne są inne formy pomocy psychologicznej z terapią włącznie. Uczą się one m.in. przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowania, rozpoznawania sygnałów narastającej złości i empatycznego reagowania na potrzeby swoich partnerów oraz dzieci. Zdobywają także wiedzę na temat tego, jakie doświadczenia z ich przeszłości mogły wpłynąć na stosowaną przez nich przemoc wobec własnej rodziny. Programy łączą zarówno elementy edukacyjne, socjalizacyjne, jak i psychologiczne ukierunkowane na pracę nad zmianą przekonań i postaw, które mają zmniejszyć ryzyko dalszego stosowania przemocy.

 

W konkursie dodatkowo punktowane były bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich, zachowanie ciągłości realizacji programu przez prowadzenie działań również w okresie wakacyjnym oraz udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania.

 

Dofinansowanie otrzymały:

 • na wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem:

 

 1. Fundacja Pozytyw z Łosic – 50 tys. zł na projekt „Godne życie – 2020 r.”;
 2. Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka – 50 tys. zł na drugą edycję projektu „NA TEMAT – warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gmin wiejskich powiatu płockiego”;
 3. Stowarzyszenie Słoneczny Dom z Radomia – 50 tys. zł na projekt „Krok do przodu po lepsze jutro”;
 4. Komitet Ochrony Praw Dziecka (Warszawa) – 50 tys. zł na „Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą”;
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Teraz My” z Długosiodła (pow. wyszkowski) – prawie 36,7 tys. zł na projekt „SPID – skuteczna profilaktyka i działanie”;
 6. Fundacja Aktywny Człowiek z Siedlec – 32 tys. zł na Program Edukator;
 7. Fundacja Sol Subridens z Pruszkowa – 31,3 tys. zł na projekt Program edukacyjno-informacyjny „Wiedza procentuje”.

 

 • na wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem

 

 1. Fundacja Pozytyw z Łosic – 50 tys. zł na projekt „Działania korekcyjno-edukacyjne w podregionie siedleckim”;
 2. Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka – 50 tys. zł na projekt „JEST WYJŚCIE – program wsparcia dla osób doświadczających zjawiska przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;
 3. Stowarzyszenie Ostoja w Płocku – 50 tys. zł na „Program korekcyjno-edukacyjny MOŻESZ;
 4. Terapeuci dla Rodziny z pow. piaseczyńskiego – 50 tys. zł na „Razem damy radę – program profilaktyki przemocy w rodzinie w związku z alkoholem ze szczególnym uwzględnieniem małych gmin”;
 5. Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” (Warszawa) – 31,4 tys. zł na projekt „Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem;
 6. Opinogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – prawie 21,5 tys. zł na projekt „Budowanie sieci oparcia społecznego dla osób współuzależnionych w gminie Opinogóra Górna”;
 7. Fundacja „Sławek” (Warszawa) – 17,67 tys. zł na „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” – działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem;
 8. Fundacja „La Fontaine” (Warszawa) – 29,4 tys. zł na projekt „PoMoc i szanse”.

 

 • na wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego

 

 1. Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań z Płocka – 20 tys. zł na projekt „Po zdrowie”;
 2. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy – 20 tys. zł na drugą edycję projektu „EEG Biofeedback – Innowacyjne formy wsparcia osób z syndromem współuzależnienia”;
 3. Fundacja Sol Subridens z Pruszkowa – 19,35 tys. zł na projekt „Uwierz w siebie”;

 

 • na „Kuźnia Kreatywności” – program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki

 

 1. Fundacja Gwiazdka” z Legionowa – 100 tys. zł na projekt „Kuźnia Kreatywności – program profilaktyki wykluczenia społecznego w powiecie pułtuskim, nowodworskim i legionowskim oraz m.st. Warszawa”;
 2. Towarzystwo Teatralne „Kurtyna” z gm. Nadarzyn – 100 tys. zł na projekt „Kuźnia Kreatywności”;
 3. Stowarzyszenie FILMFORUM – 100 tys. zł na projekt „13. Mazowiecki Program Profilaktyki Społecznej KAMERALNE LATO w Radomiu”.

 

Informacja prasowa - 20-06-15 (77 pobrań)

 

mp3. Mariusz Budziszewski - programy dotyczące rodzin alkoholowych i przemocy (85 pobrań)

 

mp3. 20-06-18 - Elżbieta Lanc - o pomocy rodzinom alkoholowym (74 pobrania)

 

Infografika (98 pobrań)
Opublikowano wAktualności, Informacje prasowe

Powiązane