Menu Zamknij

Przyjęto Strategię Polityki Społecznej na lata 2021–2030

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 została opracowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, we współpracy z zespołem ekspertów w zakresie polityki społecznej Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Nowa Strategia Polityki Społecznej jest dokumentem, który wyznacza misję, wizję i cele polityki społecznej województwa mazowieckiego do 2030 roku. Została opracowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, we współpracy z zespołem ekspertów w zakresie polityki społecznej Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, kierowanym przez prof. Mirosława Grewińskiego. W skład zespołu weszli: dr Joanna Lizut, dr Ewelina Zdebska, dr Krzysztof Chaczko, pan Paweł Rabiej.

Misja i wizja społeczna

Misją samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej jest dążenie do wzmacniania kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego na Mazowszu oraz zapewnienie większej spójności społecznej przez rozwój inwestycji społecznych.

– Misja i wizja społeczna naszego województwa to wizja przyjaznych społeczności lokalnych, opartych o zasady solidarności społecznej, tolerancji i współpracy. Chcemy, by Mazowsze było miejscem, w który żyje się dobrze i bezpiecznie. Ten komfort chcemy zapewnić wszystkim mieszkańcom. Dążymy do wzmacniania więzi społecznych, w tym międzypokoleniowych

– zaznaczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Kluczowe zadania 

Ostatnia dekada przyniosła znaczny rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza, co przełożyło się m.in. na spadek bezrobocia i wzrost dochodów mieszkańców i zmniejszenie poziomu ubóstwa w rodzinach.

Ale nadal widoczne są nierówności i negatywne trendy, takie jak: starzenie się populacji, samotność osób starszych problemy związane z uzależnieniami, m.in. od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi, obniżanie się poziomu stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego młodzieży i dorosłych, deficyt środowiskowych usług społecznych, oferowanych w miejscu zamieszkania szczególnie na obszarach wiejskich.

– Najbliższa dekada będzie kluczowa dla rozwoju Mazowsza. Chcemy wykorzystać wszystkie szanse prowadzące do poprawy jakości życia mieszkańców. W związku z tym zaplanowane w Strategii Polityki Społecznej działania będą z jednej strony zapobiegać nasilaniu się negatywnych zjawisk społecznych, z drugiej zaś – zapewnią mieszkańcom Mazowsza lepszy dostęp do wsparcia i pomocy społecznej oraz nowoczesnych usług społecznych. To jest dla nas bardzo ważne

 – mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Celami Strategii są: wzmacnianie kapitału ludzkiego, społecznego i kulturowego oraz większa spójność społeczna przez inwestycje społeczne, a także zapobieganie pogłębianiu się problemów społecznych poprzez wdrażanie programów i projektów na rzecz mieszkańców Mazowsza, deinstytucjonalizacja i rozwój spersonalizowanych, zintegrowanych usług społecznych oraz zapewnienie ciągłości działania jednostek wsparcia społecznego.

Korzyści ze Strategii

Dzięki realizacji nowej Strategii mieszkańcy Mazowsza otrzymają: skuteczniejszą pomoc w razie kryzysu życiowego, bardziej dostępne i o lepszej jakości usługi społeczne, lepsze możliwości aktywnego rozwoju, impuls do bardziej satysfakcjonującego życia.

Adresatami nowej Strategii będą mieszkańcy regionu, a w szczególności osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego, grupy o wysokich i specyficznych potrzebach socjalnych, pracownicy instytucji pomocy społecznej w regionie, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej.

Realizacja Strategii Polityki Społecznej Mazowsza na lata 2021–2030 zakłada znacznie bliższą współpracę jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wyznaniowymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz sektorem prywatnym.

Link do strategii: https://bip.mcps.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Strategia-Polit.-Spol_2021-30_ost-1.pdfWydział Komunikacji i Promocji

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 22 376 85 27

e-mail: komunikacja@mcps.com.pl

Opublikowano wInformacje prasowe, Wyroznione

Powiązane