Menu Zamknij

BRAK MIEJSC – Jednodniowe seminarium on-line pt. „Postępowanie i egzekucja świadczeń nienależnie pobranych” – 11 października 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym jednodniowym seminarium on-line pt. „Postępowanie i egzekucja świadczeń nienależnie pobranych”.

Termin: 11 października 2023 r.

Seminarium poprowadzi: Pani Joanna Jańczy

Celem seminarium jest podniesienie kwalifikacji osób biorących udział w szkoleniu w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących tematykę świadczeń nienależnie pobranych oraz egzekucji w pomocy społecznej. Uczestnikom zostanie przedstawiona cała procedura, począwszy od wszczęcia postępowania w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane, poprzez postępowanie wyjaśniające, etap decyzyjny oraz postępowanie egzekucyjne.

Informacje organizacyjne:

seminarium adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, wykonujących zadania dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pracowników samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe JOPS,
w zakresie realizacji ich zadań, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej,  podmiotów działalności pożytku publicznego, warsztatów terapii zajęciowej, innych podmiotów, prowadzących działalność
w sferze pomocy i integracji społecznej, pracowników publicznych służb zatrudnienia, wykonujących zadania z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy
i integracji społecznej oraz budowania zespołów interdyscyplinarnych, pracowników
i wolontariuszy PES, OWES i otoczenia ekonomii społecznej, pracowników centrów usług społecznych, organizatorów usług społecznych, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, którzy pracują w województwie mazowieckim

udział w seminarium jest bezpłatny

liczba miejsc jest ograniczona

organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą seminarium oraz materiały dydaktyczne

godziny seminarium: 7:45-15:30

zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

termin przyjmowania zgłoszeń: 4 października 2023 r., do godz. 10:00

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na seminarium.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na seminarium otrzymają Państwo
e-mailem – na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wykonawcą seminarium jest: Rafał Gorczowski Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert.

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane