Menu Zamknij

Karta praw osób doświadczających bezdomności

Warszawa przyjęła Kartę Praw Osób Doświadczających Bezdomności (Zarządzenie  1836/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Prezydenta m.st. Warszawy). Głównym celem dokumentu jest ochrona praw osób w kryzysie bezdomności. Karta zawiera 12 praw. Dotyczą one praw: dostępu do godnego schronienia, korzystania z przestrzeni publicznej, ochrony praw pracowniczych, dostępu do urządzeń sanitarnych, podejmowania decyzji w ramach czynności niezbędnych do przetrwania.

Warszawska Karta określa kierunki działań, które mają zmierzać do skutecznej polityki równego traktowania realizowanej przez m.st. Warszawy oraz wytyczne określające sposób realizacji tej karty.

Warszawska karta praw osób doświadczających bezdomności

Miasto Stołeczne Warszawa zwraca uwagę na potrzebę przestrzegania i ochrony praw osób doświadczających bezdomności, dlatego zobowiązuje się działać na rzecz realizacji następujących praw:

I. Najważniejszym prawem osoby w kryzysie bezdomności jest prawo do wyjścia z bezdomności. Ważne jest podejmowanie działań, które będą miały na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wszystkich osób doświadczających bezdomności

II. Należy dążyć do zagwarantowania każdej osobie doświadczającej bezdomności (zgodnie z jej wolą), dostępu do godnego tymczasowego schronienia, w sytuacji gdy niemożliwe jest niezwłoczne udzielnie jej pomocy mieszkaniowej.

III. Osoby doświadczające bezdomności mają prawo do korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej. Prawo to realizują z poszanowaniem innych uczestników tej przestrzeni, nie doznając w tym zakresie większych ograniczeń niż te, które odnoszą się do wszystkich osób.

IV. Pracownicy, którzy świadczą usługi, szanują i przestrzegają prawa do równego traktowania. Nie dyskryminują przy tym osób, które nie mają domu.

V Osoby, które doświadczają bezdomności, mają prawo do ochrony swoich praw pracowniczych oraz do korzystania z adresu korespondencyjnego, jeżeli taka forma pomocy i kontaktu jest im niezbędna.

VI. Należy dążyć do zapewnienia prawa dostępu do podstawowych, publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych, tak aby osoby doświadczające kryzysu bezdomności mogły z nich korzystać.

VII. Osoby doświadczające kryzysu bezdomności mają prawo do korzystania z usług publicznych, w szczególności do usług ratujących życie realizowanych przez: ochronę zdrowia, policję i straż pożarną.

VIII. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do udziału w wyborach, w tym prawo do wpisania się do rejestru wyborców oraz otrzymania dokumentów, które umożliwiają potwierdzenie tożsamości podczas głosowania w wyborach.

IX. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz do sprawowania kontroli nad tymi danymi, tak jak inni obywatele. Są to w szczególności informacje na temat ich stanu zdrowia, karalności (jeżeli wystąpiła), historii zamieszkania, życia prywatnego oraz historii życia rodzinnego. Instytucje publiczne i podmioty niepubliczne działające na zlecenie m.st. Warszawy mają obowiązek chronić ich dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X. Osoby w kryzysie bezdomności mają prawo do prywatności. Prawo to powinno być szanowane i chronione w najszerszym możliwym zakresie i we wszystkich miejscach, w których te osoby przebywają i zamieszkują. Jednocześnie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa innych osób.

XI. Prawo do podejmowania decyzji w ramach czynności niezbędnych do przetrwania jest istotne. Powinno być jednak realizowane w granicach prawa i zachowania bezpieczeństwa innych osób. Należy dążyć do tego, aby żadna osoba nie znalazła się w sytuacji, która zmuszałaby ją do podejmowania takich decyzji.

Źródło: BIP Warszawa

Opublikowano wKryzys bezdomności

Powiązane