Menu Zamknij

Kategoria: Wydarzenia – wsparcie dziecka i rodziny

Aktualności związane z programem Wsparcia Dziecka i Rodziny na Mazowszu

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, ogłoszonego uchwałą nr 286/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.

ZAD 1. Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem Wyniki oceny formalnej zadanie 1   ZAD 2. Wspieranie realizacji programów…

Wyników oceny formalnej do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.

Wyników oceny formalnej do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze…

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2020–2022 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej’, w formie wsparcia realizacji zadania.

Wstęp Uchwała Ogłoszenie konkursowe Załącznik do zał. nr 2-piecza-programy Załącznik nr 2-nabór-piecza-programy 04.03.2020 10:43 umieścił: Damian Piekut wytworzyła: Bogusława Kaczyńska