Menu Zamknij

„Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” (FAMI)

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do realizacji projektu pn. „ Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” (FAMI)

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej działając zgodnie z art. 39 ust. 2-6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór partnerów do realizacji projektu pn. „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” w ramach ograniczonego naboru nr FAMI.02.01-IZ.00-002/24 dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027, Cel szczegółowy 2 – Legalna migracja i integracja.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w kancelarii (I piętro) Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej lub przesłać pocztą na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Nabór na partnera do projektu „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe”, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego naboru tj. od 07.06 czerwca 2024 r. do 28.06 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosków, istnieje możliwość wysłania zapytania na adres: projekty@mcps.com.pl.

Załączniki: