Menu Zamknij

Ośrodki

Ośrodki ubiegające się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek albo prowadzący ośrodek – składa wniosek ośrodka, dla którego ubiega się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82.

Kwestię wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe reguluje art. 10d ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

Załącznik Nr 9 do ww. rozporządzenia stanowi wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania z PFRON.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82. lub pod numerem telefonu (22) 376 85 85