Menu Zamknij

Wojewódzka społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych

Wojewódzka społeczna rada do spraw osób niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym marszałka województwa mazowieckiego.

Działa na podstawie art. 44a ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania wojewódzkiej rady należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  2. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  4. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. ocena realizacji programów,
  6. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład rady:

Wojewódzka rada składa się z 7 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Powołanie i odwołanie:

Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego.

Członek rady może zostać odwołany:

  1. na swój wniosek,
  2. na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
  3. na wniosek marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Organizacja pracy:

Kadencja rad trwa 4 lata,

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

W skład wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych zostali powołani:

– Marek Olszewski – Przewodniczący Rady

– Dariusz Linde – Zastępca Przewodniczącego Rady

– Joanna Olczak – Sekretarz Rady

– Stanisław Firlej – Członek Rady

– Dagmara Janas – Członek Rady

– Katarzyna Rola-Skorupska – Członek Rady

– Marzena Tazbir-Kowalczyk  – Członek Rady

Funkcjonowanie wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 560).