Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 20/2024 – Wydział Zamówień Unijnych i Dofinansowanych – stanowisko: specjalista

W wyniku naboru przeprowadzonego 14 czerwca 2024 r. na stanowisko specjalista w Wydziale Zamówień Unijnych i Dofinansowanych w wymiarze 2 stanowisk/2 etatów w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej nie rekomendowano do zatrudnienia kandydata biorącego udział  w rozmowie kwalifikacyjnej. 

W związku z powyższym nabór MCPS-KS-20/2024 uznaje się za nierozstrzygnięty.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-20/2024

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

specjalista

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Zamówień Unijnych i Dofinansowanych

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

2 stanowiska / 2 etaty

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz regulacjami wewnętrznymi.
 2. Udział w opracowywaniu i przygotowywaniu dokumentów stosowanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, z wyjątkiem opisu przedmiotu zamówienia).
 3. Przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń na stronie elektronicznych zamówień publicznych e-zamówienia.
 4. Umieszczanie dokumentacji i udział w czynnościach związanych z prowadzeniem postępowań na elektronicznej platformie zakupowej.
 5. Przygotowanie wyjaśnień na potrzeby postępowań kontrolnych z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontrolne.
 6. Badanie i ocena złożonych ofert pod kątem spełniania wymogów zawartych w specyfikacji warunków zamówienia.
 7. Sporządzanie projektów pism, w szczególności korespondencji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Udział w pracach komisji przetargowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w charakterze sekretarza komisji.
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz dbanie o jej kompletność.
 10. Udział w opracowywaniu zbiorczego planu postępowań o udzielenie zamówień na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Centrum oraz jego aktualizacji.
 11. Udział w przygotowywaniu wkładu do rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 12. Prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień unijnych i dofinansowanych z innych źródeł, w tym prowadzenie rejestru umów zawartych w ich wyniku.
 13. Prowadzenie dokumentacji spraw oraz jej archiwizowanie zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi oraz instrukcjami wewnętrznymi Centrum.
 14. Udział w sporządzaniu sprawozdań/ bieżącej informacji z realizowanych zadań.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV piętro z windą. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Staż pracy: min. 2 lata w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego na samodzielnym stanowisku.
 6. Znajomość ustawodawstwa, w tym ustaw: Prawo zamówień publicznych (oraz rozporządzeń wydanych na podstawie przepisów ustawy), o samorządzie województwa, o finansach publicznych.
 7. Znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel) i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 2. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, terminowość, rzetelność.
 3. Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Umiejętność samodzielnego interpretowania ustawodawstwa krajowego i europejskiego w zakresie zamówień publicznych.
 5. Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 7 czerwca 2024 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru  MCPS-KS-20/2024  na stanowisko: specjalista w Wydziale Zamówień Unijnych i Dofinansowanych”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 28 maja 2024 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie wymaganych załączników podpisem cyfrowym: podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

List motywacyjny, CV i kwestionariusz podpisuje się jako plik otwarty (word) lub jako plik zamknięty (plik word przekonwertowany na pdf).

Kopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez złożenie podpisu cyfrowego na skanie dokumentu oryginalnego.

Każdy z dokumentów wymagających podpisu lub uwierzytelnienia podpisuje się w odrębnych plikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Wydziału Zamówień Unijnych i Dofinansowanych – stanowisko: specjalista

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


28.05.2024 15:40
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Paweł Ginel

Opublikowano wOgłoszenia o naborze

Powiązane