Menu Zamknij

Ogłoszenie o naborze 24/2024 – Wydział Radców Prawnych – stanowisko: radca prawny

Nabór w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na stanowisko radca prawny
w Wydziale Radców Prawnych nie został rozstrzygnięty ze względu na brak złożonych ofert aplikacyjnych.


Numer ogłoszenia: MCPS-KS-24/2024

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej poszukuje kandydata do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska:

radca prawny

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Radców Prawnych

Liczba stanowisk oraz liczba etatów:

1 stanowisko / 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Świadczenie pomocy prawnej dla Centrum, w szczególności:
 2. wydawanie opinii i informacji prawnych oraz udzielanie porad prawnych w odniesieniu do wykonywanych przez Centrum zadań;
 3. weryfikowanie formalnoprawne dokumentów sporządzanych przez pracowników komórek organizacyjnych Centrum, w tym m. in.: projektów uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa, informacji przedkładanych na posiedzenia Zarządu Województwa, projektów zarządzeń Marszałka Województwa, projektów zarządzeń Dyrektora Centrum, projektów umów i porozumień;
 4. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz wykonywanie zastępstwa prawnego przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i organami egzekucyjnymi, na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 5. prowadzenie korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych;
 6. współdziałanie z komórką organizacyjną właściwą merytorycznie w przygotowywaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia składanych do organów ścigania;
 7. przygotowywanie informacji dla Dyrektora Centrum o zmianach zadań Centrum wynikających ze zmian w przepisach prawa;
 8. przygotowywanie informacji dla komórek organizacyjnych właściwych merytorycznie o zmianach przepisów prawa w zakresie ich działalności;
 9. weryfikowanie formalnoprawne propozycji opinii do projektów aktów prawnych, w tym do projektów aktów prawnych wydawanych przez ministrów lub inne organy administracji rządowej oraz do projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP.
 10. Dokonywanie na bieżąco wpisów w rejestrze spraw sądowych odzwierciedlających aktualny przebieg prowadzonych postępowań oraz podejmowanych czynności oraz dokonywanie na bieżąco wpisów w rejestrze opinii i informacji prawnych, a także prowadzenie na bieżąco dokumentacji, w tym akt spraw sądowych i egzekucyjnych oraz jej archiwizowanie, w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami i zarządzeniami.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca o charakterze biurowym w Warszawie, możliwość wyjazdów służbowych na terenie woj. mazowieckiego. Dogodny dojazd komunikacją miejską (tramwaj, autobus, metro). Budynek jest dostępny architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, IV p. z windą. Podstawowym wyposażeniem stanowiska pracy jest laptop z możliwością podłączenia do monitora oraz podstawki z wysięgnikiem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin – praca z dokumentami.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wykształcenie wyższe prawnicze oraz zdany egzamin radcowski.
 5. Staż pracy: minimum 8 lat.
 6. Znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz aktów prawnych, na podstawie których działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 7. Znajomość obsługi komputera (word, excel) i urządzeń biurowych.
 8. Systematyczność.
 9. Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole.
 2. Sumienność, terminowość, rzetelność.
 3. Wysoka kultura osobista.
 4. Umiejętność analizy i syntezy informacji.
 5. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 6. Otwartość na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: pon. 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny i curriculum vitae – własnoręcznie podpisane*.
 2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany*.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectwa pracy potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy lub zaświadczenie, poświadczone za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisane*.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikowania przez osobę niepełnosprawną) poświadczona za zgodność z oryginałem – własnoręcznie podpisana*.

Informacje dla kandydatów:

Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@mcps.com.pl.

Dane osobowe kandydatów:

 • będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze;
 • nie będą udostępniane innym adresatom;
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez kandydata nie jest wymagane, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w formie poczty tradycyjnej, przez platformę ePUAP lub osobiście w terminie do 18 lipca 2024 r. wymienionych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. naboru MCPS-KS-24/2024 na stanowisko: radca prawny w Wydziale Radców Prawnych”.

Nadesłane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne, które będą zawierały dane osobowe wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru.

Data: 8 lipca 2024 r.

* W przypadku składania dokumentów poprzez platformę ePUAP własnoręczne podpisanie oznacza podpisanie każdego wymaganego załącznika podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, lub podpisem osobistym.

List motywacyjny, CV i kwestionariusz podpisuje się jako plik otwarty (word) lub jako plik zamknięty (plik word przekonwertowany na pdf).

Kopie dokumentów uwierzytelnia się poprzez złożenie podpisu cyfrowego na skanie dokumentu oryginalnego.

Każdy z dokumentów wymagających podpisu lub uwierzytelnienia podpisuje się w odrębnych plikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do Wydziału Radców Prawnych – stanowisko: radca prawny

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie do celów rekrutacji


08.07.2024 15:20
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Anna Miziołowska

Opublikowano wOgłoszenia o naborze

Powiązane