Menu Zamknij

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”– wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 398/307/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację w…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie pn.: „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech””

5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 530/313/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…

Nabór do komisji konkursowej – obszar “Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: “Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

21 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3…

Otwarty konkurs ofert – obszar “Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: “Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

21 marca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 398/307/22 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działania na rzecz integracji…