Menu Zamknij

Organizacja ośrodków adopcyjnych 

Dziecko to mały człowiek,  to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Janusz Korczak, który cenił wartości: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka. Prawa dziecka przysługują bowiem każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy narodowości.

– Janusz Korczak

ORGANIZACJA I ZADANIA OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH

Od 1 stycznia 2012 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – realizuje zadanie, zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na organizowaniu i prowadzeniu w województwie ośrodków adopcyjnych.

Adopcja na Mazowszu zorganizowana jest obecnie w następujący sposób:

 1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjnyw Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (ośrodek publiczny działający w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) oraz Oddziały Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w: Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku – więcej informacji dostępne jest w odrębnej zakładce
 2. Niepubliczne ośrodki adopcyjne prowadzone na zlecenie Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe i Kościół Katolicki (na podstawie 5-letnich umów powierzenia) :
 3. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie,
 4. Katolicki Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie
 5. Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu.
 1. ZADANIA OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH:
 1. przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy w przeprowadzeniu procedury adopcyjnej,
 2. przeprowadzanie rozmów wstępnych z kandydatami na rodziców adopcyjnych,
 3. przeprowadzanie wywiadów adopcyjnych,
 4. prowadzenie rozmów biograficznych,
 5. przeprowadzanie testów psychologicznych,
 6. prowadzenie szkoleń grupowych w trybie cotygodniowych spotkań w oparciu
  o program “PRIDE” zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki                                                                         Społecznej  decyzją nr 3/2017/RA. z  dnia 23.03.2017r.,
 7. prowadzenie rejestru wydanych świadectw  o ukończeniu szkolenia,
 8. dokonywanie zespołowej kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 9.  towarzyszenie przy kontakcie z  dzieckiem, pomoc w przygotowaniu wnioski i stosownych dokumentów do sądu,
 10.  prowadzenie nadzoru nad przebiegiem okresu osobistej  styczności na zlecenie   sądu, i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcie postadopcyjne,
 11. udział w posiedzeniach zespołów  do  spraw okresowej oceny sytuacji dzieci
 12. organizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze z terenu Mazowsza,
 13.  wsparcie pracowników z placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie bieżącej  problematyki dzieci.
 14. współpraca z oddziałami ginekologiczno – położniczymi w zakresie pomocy kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów  ginekologiczno –  położniczych sygnalizującymi  zamiar powierzenia swojego dziecka do adopcji,
 15.  poradnictwo psychologiczne, rozmowy i porady prawne dla kobiet w ciąży 

    sygnalizującymi zamiar powierzenie

 1. Ośrodki adopcyjne niepubliczne

Zgodnie z art. 184 ustawy organy jednostek samorządu terytorialnego mogą również zlecić realizację tego zadania organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła (…) i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Na terenie województwa mazowieckiego działa Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny (w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) wraz z pięcioma oddziałami oraz trzy niepubliczne ośrodki adopcyjne, którym powierzono to zadanie na podstawie 5-letnich umów, finansowane z dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Podział tych środków dokonywany jest corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie prowadzony przez Diecezję Warszawsko-Praską;

Działa na zlecenie Województwa Mazowieckiego od 2012 r. na postawie umowy o powierzeniu zadania: prowadzenie ośrodka adopcyjnego, poprzez szkolenia według programu „Służyć Najmniejszemu” wzmacnia prawidłową motywację ,obniżenie lęku
i podniesienie kompetencji do sprawowania funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci, u kandydatów na rodziców adopcyjnych zarówno w kraju jak i zagranicą.
Od grudnia 1998 roku Ośrodek ma prawo przeprowadzać adopcje zagraniczne. Od 17 stycznia 2017 roku jest jedynym mazowieckim ośrodkiem adopcyjnym upoważnionym do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. poz. 35). Na jego mocy mającym prawo do przeprowadzania przysposobień dzieci z Polski poza granice kraju.

Sekretariat
tel./fax (22) 618 – 92 – 45
(pon – pt w godz. 9:00 – 18:00)
katolickiosrodek@interia.pl

Dział Adopcji Krajowych
tel. (22) 818-53-37
(pon-pt w godz. 9.00-18.00)

Dział Adopcji Zagranicznych
tel./fax (48 22) 818-54-30
(pon-pt w godz. 9.00-15.00)
koa.zagranica@interia.pl

Ośrodek Adopcyjny w Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom.
Ośrodek Adopcyjny jest placówką diagnostyczną, konsultacyjną i szkoleniową. Na jego pracę składa się diagnozowanie, a następnie szkolenie kandydatów zakwalifikowanych do adopcji (autorskim programem „D.R.O.G.A. do rodzicielstwa”), praca z rodziną biologiczną, w tym z kobietami będącymi w nieakceptowanej ciąży, gromadzenie informacji o dzieciach zgłoszonych do przysposobienia, kwalifikowanie i dobór dla dzieci takich rodzin, które będą mogły zaspokoić ich potrzeby.
Ośrodek pomaga także dorosłym osobom adoptowanym w poszukiwaniu swoich korzeni, wspiera rodziny adopcyjne przeżywające trudności wychowawcze oraz prowadzi Adopcyjny Telefon Zaufania.
Podejmowane w Ośrodku zadania mają na celu właściwe przygotowanie rodzin adopcyjnych do przyjęcia dziecka, które wcześniej doświadczyło straty i zmniejszenie liczby dzieci pozostających bez rodziny.

Więcej o ośrodku tu:

…………………………….

Dane teleadresowe:

ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa
tel./fax 22 826-22-15
tel. 22 827-50-23 – Adopcyjny Telefon Zaufania
tel. kom. 501 615 204

e-mail: tpd-osrodek@adopcjatpd.pl

http://adopcjatpd.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Radomiu przy Caritas Diecezji Radomskiej

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej. Do Ośrodka zgłaszają się matki spodziewające się dziecka, znajdujące się w trudnej sytuacji, osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie, nałogami, czy niezaradne życiowo. Dla bardzo wielu osób Ośrodek jest pierwszym miejscem, gdzie spotykają się ze zrozumieniem, konkretną pomocą, czy gestem życzliwości. W swojej pracy kieruje się Społeczną Nauką Kościoła w zakresie małżeństwa i rodziny oraz ochrony życia nienarodzonych. Udziela pomocy wszystkim potrzebującym bez względu na ich poglądy, wyznanie, kolor skóry, przekonania polityczne, czy religię. Placówka przygotowuje kandydatów do przysposobienia dziecka. Każdego roku do Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego zgłasza się kilkanaście rodzin potrzebujących specjalistycznego wsparcia. Z prowadzonego w Ośrodku poradnictwa, korzysta rocznie kilkaset osób, usiłując w ten sposób poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, często powstałymi w wyniku uzależnień, bezradności czy choroby. Wszystkim tym osobom Ośrodek daje wsparcie emocjonalne, udziela porad, konsultacji lub w razie potrzeby prowadzi terapie psychologiczne.

ul. Kościelna 3,
26-604 Radom

48 385 15 34 oraz +48 605999964

 oadopcyjny@caritasradom.pl

www.childadoption.eu