Menu Zamknij

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny

POWSTANIE REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIKEUŃCZO – TERAPEUTYCZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art.183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy do zadań własnych samorządu województwa.

Zgodnie z art. 190 ww. ustawy organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań (…) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła (…) i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

„Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” wśród priorytetowych zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym zawierał zadania z obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Zlecenie prowadzenia tych zadań zostało uwzględnione również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038, także w części dotyczącej zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Uchwałą nr 434/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Na terenie województwa mazowieckiego Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna prowadzona jest w Kraszewie-Czubakach (powiat płoński) przez Fundację Odzyskać Radość na podstawie 3-letniej umowy zawartej na lata 2021–2023 (uchwała nr 1756/269/21 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej).

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Odzyskać Radość” w Kraszewie-Czubakach Decyzją Nr 239/2021 z 10 listopada 2021 r. wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych województwa mazowieckiego.

Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło w dniu 15 stycznia 2022 r.

Placówka dedykowana jest dzieciom i młodzieży od 3 do 18 roku życia, o szczególnych potrzebach, nie mieszczących się w systemie pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

W placówce umieszczane są dzieci i młodzież do 18 r. ż. z województwa mazowieckiego.

Za zgodą Marszałka Województwa Mazowieckiego może zostać przyjąć dziecko z powiatu leżącego w innym województwie pod warunkiem, że dysponuje wolnymi miejscami. Obecnie w placówce może przebywać do 30 dzieci. Zadaniem placówki jest optymalne, kompleksowe i specjalistyczne objęcie opieką dzieci i młodzieży, którym zapewnia  jak najbardziej zindywidualizowaną rehabilitację, terapię i edukację.

Zadaniem placówki jest:

 • zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokoić ich niezbędne potrzeby;
 • zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii;
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego;
 • zapewnienie kształcenia, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
 • stworzenie warunków do bezpiecznego rozwoju;
 • nauczenie budowania więzi i relacji z bliskimi i rówieśnikami.

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna swoje działania i plan pracy z dzieckiem, opiera za założeniu że pobyt dziecka w placówce jest czasowy.  

Podejmowane są działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej. O zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce decyduje Zespól ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, dlatego niezbędnym „ogniwem” jest powiat zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w ROPT, jako podmiot odpowiedzialny w znalezieniu docelowego środowiska rodzinnego dla danego dziecka.

ZASADY KIEROWANIA DZIECI DO REGIOANLEJ PLAĆÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ
W KRASZEWIE CZUBAKACH

Szczegółowe zasady kierowania dzieci do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej określa Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dziecko do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej kieruje samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Natomiast no mocy stosownego upoważnienia wnioski należy kierować do Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 506/22 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 24 stycznia 2022 r.  – w 2022  r. średni miesięczny koszt przeznaczony na utrzymanie dziecka w roku 2022 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Odzyskać Radość” wynosi 7 401,60 zł.

Podstawą skierowania do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.

Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do placówki regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wydaje skierowanie do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej po zasięgnięciu opinii  dyrektora tej placówki.

O skierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej powiat właściwy do ponoszenia  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy  ze względu na miejsce pobytu dziecka, informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.

Przy kierowaniu dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności:

 • wniosek powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem pierwszy raz w pieczy zastępczej,
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce,
 • kopię dokumentacji dotyczącej  sprawowania nad dzieckiem formy pieczy, jeśli dziecko jest przenoszone z rodzinnej lub instytucjonalnej formy pieczy zastępczej,
 • odpis aktu urodzenia dziecka , a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 • wszelką, dostępną dokumentację dotyczącą  stanu zdrowia dziecka (np. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenia o stanie zdrowia, zaświadczenia lekarskie, karta szczepień)
 • dokumenty szkolne, świadectwa szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne;
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka;
 • dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane;
 • dokumenty podróży dziecka;
 • informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie; informacja o rodzicach dziecka;
 • dokumenty o stanie zdrowia dziecka.

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących umieszczenia dziecka w Placówce należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z  pracownikiem:

Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Grzybowskiej 80/82.