Menu Zamknij

Koszt związany z umieszczaniem dziecka w IOP

Koszty za pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym :

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w danym roku, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i są ustalane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od 1 kwietnia 2022 r. średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wynosi 6 684,81 zł.

Środki, tj. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w ośrodku, podlegają zwrotowi przez powiat, który uznał swą właściwość w zakresie zapewnienia danemu dziecku pieczy zastępczej.

Rozliczenia prowadzone są w formie zakupu usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, tj. pomiędzy powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy a Województwem Mazowieckim, które na prośbę powiatu umieszcza dziecko w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Przyjętą jednostką rozliczeniową, wskazaną w porozumieniu dotyczącym średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, jest tzw. osobodzień liczony jako iloraz kwoty stanowiącej średnie miesięczne wydatki oraz średniej długości miesiąca. Od 1 kwietnia 2022 r. osobodzień wynosi 219,77 zł.