Menu Zamknij

Procedura umieszczania dzieci w IOP

Procedura umieszczania dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym:

Odbiorca usługi

Samorządy powiatowe, na terenie których nie ma możliwości zapewnienia w trybie interwencyjnym krótkoterminowej opieki dla dzieci w okresie tuż po urodzeniu do ukończenia pierwszego roku życia, wymagających opieki i diagnozy stanu zdrowia, przygotowywanych do adopcji lub powrotu do rodziny.

Wymagane dokumenty

Powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziemców, powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka, składają wniosek o skierowanie dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Przy kierowaniu dziecka do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powiat przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot, również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo wniosek rodziców dziecka lub osoby reprezentującej jego interesy,
 3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 4. informację dotyczącą przebiegu pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców samorząd powiatowy przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 1. dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka,
 2. dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane,
 3. dokumenty podróży dziecka,
 4. informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 6. informacja o rodzicach dziecka,
 7. dokumenty o stanie zdrowia dziecka.

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących umieszczenia dziecka w Ośrodku należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z  pracownikiem Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Grzybowskiej 80/82.

Kontakt do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego:

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny:

ul. Batorego 44,  05-400 Otwock   tel/fax: 22 779 48 38