Menu Zamknij

Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna 

Powstanie Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w województwie mazowieckim

Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art.183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy do zadań własnych samorządu województwa.

Zgodnie z art. 190 ww. ustawy organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań (…) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej, a także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła (…) i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

„Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” wśród priorytetowych zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym zawierał zadania z obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”. Zlecenie prowadzenia tych zadań zostało uwzględnione również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038, także w części dotyczącej zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Uchwałą nr 434/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Na terenie województwa mazowieckiego Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna prowadzona jest w Kraszewie-Czubakach (powiat płoński) przez Fundację Odzyskać Radość na podstawie 3-letniej umowy zawartej na lata 2021–2023 (uchwała nr 1756/269/21 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej).

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Odzyskać Radość” w Kraszewie-Czubakach Decyzją Nr 239/2021 z 10 listopada 2021 r. wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych województwa mazowieckiego.

Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło w dniu 15 stycznia 2022 r.

Placówka dedykowana jest dzieciom i młodzieży od 3 do 18 roku życia, o szczególnych potrzebach, nie mieszczących się w systemie pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

W placówce umieszczane są dzieci i młodzież do 18 r. ż. z województwa mazowieckiego.

Za zgodą Marszałka Województwa Mazowieckiego może zostać przyjąć dziecko z powiatu leżącego w innym województwie pod warunkiem, że dysponuje wolnymi miejscami. Obecnie w placówce może przebywać do 30 dzieci. Zadaniem placówki jest optymalne, kompleksowe i specjalistyczne objęcie opieką dzieci i młodzieży, którym zapewnia  jak najbardziej zindywidualizowaną rehabilitację, terapię i edukację.

Zadaniem placówki jest:

  • zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokoić ich niezbędne potrzeby;
  • zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii;
  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego;
  • prowadzenie zajęć logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących braki wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego;
  • zapewnienie kształcenia, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
  • stworzenie warunków do bezpiecznego rozwoju;
  • nauczenie budowania więzi i relacji z bliskimi i rówieśnikami.

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna swoje działania i plan pracy z dzieckiem, opiera za założeniu że pobyt dziecka w placówce jest czasowy. 

Podejmowane są działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenie w rodzinie adopcyjnej. O zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce decyduje Zespól ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, dlatego niezbędnym „ogniwem” jest powiat zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w ROPT, jako podmiot odpowiedzialny w znalezieniu docelowego środowiska rodzinnego dla danego dziecka.