Menu Zamknij

Pełnomocnik

Uchwałą nr 180/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej do pełnienia tej funkcji powołano Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Elżbietę Bogucką-Lityńską. Do zadań Pełnomocnika należało:

1) rozpoznawanie potrzeb osób starszych oraz inicjowania działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;

2) współpraca w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób starszych oraz udziału we wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji;

3) opracowywanie i wdrażanie Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego oraz monitorowanie jej realizacji;

4) doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwienia spraw osób starszych;

5) współdziałanie z administracją rządową oraz z samorządami gminnymi i powiatowymi w województwie mazowieckim przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej;

6) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;

7) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, a także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;

8) udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.

Zadania powyższe były realizowane przez Pełnomocnika w ramach obowiązków służbowych, a obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewniało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 329/472/24 w sprawie zniesienia Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 572) dodano do ustawy o samorządzie województwa art. 10 c regulujący działania wojewódzkich rad seniorów, który w ust. 14 wskazuje, że obsługę wojewódzkich rad seniorów zapewnia urząd marszałkowski.

Uchwałą nr 163/23 z dnia 19 września 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o utworzeniu Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego i nadaniu jej statutu, a jej obsługę powierzono Departamentowi Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie W dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę
nr 1963/452/23 w sprawie składu osobowego Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego I kadencji.

Zarządzeniem nr 778/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał na pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej panią Agnieszkę Gonczaryk – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Kontakt:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

tel: (+48) 22 59-79-900,
faks (+48) 22 59-79-902

03-718 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 5
e-mail: zdrowie@mazovia.pl