Menu Zamknij

Pełnomocnik

Uchwałą nr 180/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 r. na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej powołano Elżbietę Bogucką – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. Społecznych.

Do zadań Pełnomocnika należy prowadzenie spraw z zakresu:

  1. rozpoznawania potrzeb osób starszych oraz inicjowania działań służących zaspokajaniu tych potrzeb;
  2. współpracy w opracowaniu dokumentów strategicznych i programowych przyjmowanych przez inne podmioty, adresowanych do osób starszych oraz udziału we wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji;
  3. opracowywania i wdrażania Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego oraz monitorowania jej realizacji;
  4. doradztwa i upowszechniania informacji o sposobach oraz trybie załatwienia spraw osób starszych;
  5. współdziałania z administracją rządową oraz z samorządami gminnymi i powiatowymi w województwie mazowieckim przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej;
  6. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych;
  7. promowania, upowszechniania i propagowania problematyki seniorów, a także prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów;
  8. udziału w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych.

Kontakt do Pełnomocnika:

Elżbieta Bogucka
Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego
do spraw Polityki Senioralnej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

tel.: (22) 376 85 03
e-mail: pelnomocnik.seniorzy@mcps.com.pl