Menu Zamknij

Informacja o przekazaniu bazy wykładowców Polskiej Akademii Nauk

Eksperci Polskiej Akademii Nauk dla mazowieckich seniorów

W ramach zawartego w 2019 roku porozumienia o współpracy, Województwo Mazowieckie wraz z Polską Akademią Nauk zadeklarowały podejmowanie wzajemnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim, mających na celu:

  1. promocję idei nauki przez całe życie,
  2. promocję aktywnego i społecznie zaangażowanego stylu życia w każdym wieku,
  3. budowanie odpowiedzialności obywatelskiej wobec przyszłych pokoleń.

Od chwili podpisania porozumienia trwały prace nad przygotowaniem bazy ekspertów Polskiej Akademii Nauk, którzy wyrazili gotowość wzięcia udziału w inicjatywach edukacyjnych adresowanych do mazowieckich seniorów.

Szeroka oferta tematyczna wykładów

Eksperci Akademii – reprezentujący różne dziedziny nauki – proponują prelekcje w niżej wymienionych zakresach tematycznych:

epidemiologia i wirusologia,

zmiany klimatu, badania polarne, wielkie zlodowacenie,

historia powstawania Ziemi, ewolucja życia na Ziemi,

geologia, kartografia geologiczna,

paleontologia, paleozoologia, paleobiologia, paleogeografia,

hydrologia, statystyczne modelowanie hydrologicznych zjawisk ekstremalnych – powodzi, susz i nawalnych deszczy,

geoekologia, biogeografia,

biologia, ewolucjonizm, antropogeneza,

wielkie odkrycia geograficzne,

mineralogia i petrografia ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania minerałów i skał w medycynie, kosmetyce, elektronice, ochronie środowiska, w życiu codziennym,

gemmologia (wszelkie tematy związane z kamieniami jubilerskimi),

historia i zbiory Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,

botanika, biologia roślin, ogrodnictwo, rośliny ozdobne i jadalne,

rośliny lecznicze, ziołolecznictwo, rośliny przyprawowe, zdrowe przyprawy, naturalne sposoby łagodzenia dolegliwości zdrowotnych, produkcja ziół w przydomowych ogródkach, zdrowe przepisy, kuchnia roślinna,

historia ogrodów, zabytkowe założenia ogrodowe, dendrologia,

architektura krajobrazu, korytarze ekologiczne,

choroby układu oddechowego, choroby neurodegeneracyjne, choroby zakaźne i cywilizacyjne,

profilaktyka zdrowotna, fizjologia, fizjologia wysiłków fizycznych,

podstawy żywienia człowieka, dieta i styl życia w prewencji chorób neurodegeneracyjnych,

psychologia międzykulturowa, psychologia pozytywna, psychologia emocji,

psychologia ewolucyjna i porównawcza,

udomowienie i psychologia zwierząt,

historia sztuki i kultury wizualnej XIX-XXI wieku (zagadnienia: architektura, malarstwo, rzeźba, fotografia, etc.),

antropologia słowa, antropologia kultury,

teoria literatury,

współczesny awangardowy, artystyczny teatr, historia teatru, performans, dramaturgia współczesna, sztuka dla społeczności i sztuka ze społecznością,

dziedzictwo kulturowe, motywy mitologiczne w literaturze/ sztuce/ architekturze i kulturze,

historia starożytna, starożytny Egipt, a w szczególności początki państwa egipskiego, religia i język, piramidy, mumie,

filozofia europejska, chińska, indyjska, afrykańska, aspekt kulturowy i religijny orientu,

lingwistyka (starożytne i współczesne języki),

religioznawstwo.

Finansowanie wykładów

Samorząd Województwa Mazowieckiego każdego roku dofinansowuje szerokie spektrum działań mających na celu wsparcie mieszkańców Mazowsza, w tym również seniorów. Przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, realizowanych jest wiele przedsięwzięć poprawiających jakość życia osób starszych oraz sprzyjających ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Dotowane są również projekty umożliwiające osobom starszym dalszą edukację i podnoszenie kompetencji w myśl koncepcji uczenia się przez całe życie. Udział w tego typu inicjatywach sprzyja utrzymaniu aktywności społecznej i intelektualnej seniorów, jak również ma na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych.

Instytucje/organizacje realizujące działania adresowane do osób starszych, w szczególności działania o charakterze edukacyjnym, organizujące wykłady we własnym zakresie, finansują udział eksperta Akademii ze środków będących w ich dyspozycji (środki własne, otrzymane dotacje).

O udostępnienie danych kontaktowych do eksperta Polskiej Akademii Nauk, z wybranego zakresu tematycznego (spośród wymienionych powyżej), wnioskować można przesyłając wypełniony formularz na adres: seniorzy@mcps.com.pl.

Istnieje również możliwość bezpłatnego zorganizowania wykładów przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” dla formalnych i nieformalnych grup seniorów w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”, sfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przez „pakiet edukacyjny” rozumie się zajęcia edukacyjne (w tym wynagrodzenie i dojazd wykładowców, koszt zapewnienia sali wykładowej) dla grupy co najmniej 10 osób starszych.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 55 rok życia, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego i chcą podnieść swoją wiedzę między innymi w następujących obszarach: nauk humanistycznych, ścisłych, medycznych, społecznych i kultury.

Zajęcia w ramach pakietów edukacyjnych prowadzili będą wykładowcy i pracownicy naukowi związani z Polską Akademią Nauk, ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych i innych placówek naukowych, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie w pracy wykładowcy.

Uczestnicy wybierają miejsce, czas i tematykę wykładów (możliwość wyboru spośród dostępnych propozycji lub zaproponowania własnego tematu). Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”, w ramach wybranego pakietu edukacyjnego, zapewni wykładowcę, który poprowadzi bezpłatnie dla grupy seniorów spotkanie lub wykład.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów.

Opublikowano wPorozumienie z PAN

Powiązane