Menu Zamknij

Profilaktyka uzależnień

Głównym celem Wydziału Profilaktyki Uzależnień jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim. Działając w kierunku osiągnięcia tego celu, opracowujemy i realizujemy wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii , a w szczególności:

  • organizujemy szkolenia i konferencje dla osób pracujących w systemie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym,
  • prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne, w tym kampanie na temat uzależnień,
  • wspieramy działalność środowisk abstynenckich, współpracujemy z siecią ekspertów wojewódzkich do spraw informacji o narkotykach i narkomanii,
  • prowadzimy badania dotyczące skali używania substancji psychoaktywnych, problemów wynikających z ich używania oraz uzależnień behawioralnych,
  • przygotowujemy sprawozdania okresowe z realizacji programu.

W strukturze Wydziału funkcjonuje Biuro Edukacji Społecznej, do zadań którego należy w szczególności prowadzenie współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w zakresie przygotowania i realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ustawowym (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obszarze „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na działania związane z profilaktyką uzależnień.

Prowadzimy również obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz eksperta wojewódzkiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii .

Wydział Profilaktyki Uzależnień
tel. 22 37 68 574
e-mail: profilaktyka[a]mcps.com.pl

Biuro Edukacji Społecznej
tel. 22 37 68 575
e-mail: edukacja.spoleczna[a]mcps.com.pl