Menu Zamknij

Akty prawne i inne dokumenty

Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata – 2021-2025

Załącznik nr 1 do WPPPwR – Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020

Załącznik nr 2 do WPPPwR – Ramowy Program Odziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020

Wytyczne ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie “Niebieska Karta”

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Kodeks Karny

Kodeks postępowania karnego

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego

Ustawa o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw