Menu Zamknij

Razem mogą więcej

Na pierwszym planie dwie drewniane tablice z drewnianymi uchwytami do zabawy przez dzieci Z tyłu duże skrzynie. w których będą uprawiane rośliny. Ogród jest w trakcie przygotowywania. W tle ogrodzenia, a za nim drzewa i krzewy. Słoneczna pogoda, na niebie chmury.

Powstanie 18 lat temu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” było odpowiedzią na potrzeby, z jakimi borykają się na co dzień dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem umysłowym oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Stowarzyszenie prowadzi żłobek, przedszkola, dom samopomocy oraz restaurację “Różany Gościniec”, skutecznie pomagając osobom niepełnosprawnym z Radomia i okolic.

Radomskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” rozpoczęło swą działalność w 2004 r. Jego podopiecznymi są dzieci oraz młodzież niepełnosprawna, a członkami ich rodzice, nauczyciele i opiekunowie. Powstanie organizacji było odpowiedzią na potrzeby, z jakimi borykają się na co dzień dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem umysłowym oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

– „Założyliśmy stowarzyszenie, dlatego że rodzice dzieci niepełnosprawnych widzieli taką potrzebę. Wiedzieliśmy, że jako organizacja pozarządowa będziemy mogli lepiej pomagać dzieciom i młodzieży, że otworzą się przed nami nowe perspektywy do pozyskiwania środków na – wszelkiego rodzaju – nowe pomysły i inicjatywy” – mówi Dagmara Janas prezes stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zapewnia pomoc w dożywianiu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wspomaga rzeczowo oraz finansowo rodziny z dziećmi, których nie stać na zakup odzieży lub przyborów szkolnych. Finansuje także rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, udzielając im fachowego wsparcia i wyposażając w sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania i utrzymania sprawności fizycznej. Prowadzi – zakrojone na szeroką skalę – działania edukacyjne mające na celu przygotowanie dzieci z niepełnosprawnościami do  samodzielnej egzystencji, oferując im możliwość rozwoju i integracji społecznej. Na wszystko potrzeba pieniędzy, ale dzięki temu, że działa pod szyldem NGO-su, łatwiej starać się o środki publiczne i pozyskiwać sponsorów.

Organizacja ma pod opieką ponad dwustu podopiecznych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem umysłowym oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzi dla nich od poniedziałku do piątku, w godz. od 7. do 16.30 – Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu. Placówka ta zapewnia wsparcie osobom dorosłym, które z powodu swojej niepełnosprawności intelektualnej mają trudności z codziennym funkcjonowaniu. Okazuje pomoc, nie tylko w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, ale i w rozwiązywaniu zwykłych, codziennych problemów. Tworząc warunki do nabywania podstawowych umiejętności związanych z codziennym życiem oraz do nauki normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, zapobiega w ten sposób – konieczności stałej opieki ze strony rodziny lub instytucji, kompensując tym samym swoim podopiecznym – skutki ich niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzona terapia odbywa się pracowniach tematycznych, na podobnej zasadzie jak w warsztatach terapii zajęciowej. W siedzibie przy ul. Sobótki 5 w Radomiu, podopieczni stowarzyszenia mają do dyspozycji pracownie: komputerowo-plastyczną, krawiecko-rękodzielniczą, kulinarną, botaniczno-zoologiczną i stolarską. Uczestniczą także w zajęciach kółka plastycznego, fotograficznego oraz taneczno-rytmicznych. Mają możliwość kontaktu z psychologiem i pedagogiem. Każdy z uczestników ma również zapewnioną opiekę pielęgniarską.

Na terenie przylegającym  do ośrodka, powstał niedawno ogród sensoryczny, który ma służyć nie tylko podopiecznym stowarzyszenia, ale i społeczności lokalnej. Znalazło się w nim miejsce na kącik kwiatowy i warzywny, rożnego rodzaju przyrządy umożliwiające wykonywanie ćwiczeń fizycznych i rozwojowych oraz wiele innych atrakcji spełniających funkcję terapeutyczną.

Stowarzyszenie „Razem” jest również aktywne w przestrzeni publicznej, organizuje festyny, spartakiady sportowe, spotkania świąteczne, wycieczki oraz akcje dożywiania rodzin, współpracując na tym polu z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Doskonałą formą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami jest praca w restauracji „Różany Gościniec”, gdzie osoby te mają oni okazję nie tylko uczyć się zawodu, ale i socjalizować się społecznie. Restauracja działa w zrewitalizowanej kamienicy Deskurów przy radomskim Rynku.

Od stycznia 2021 roku stowarzyszenie prowadzi również projekt pod hasłem: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych stowarzyszeniu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z tych samych środków finansowany jest także projekt „Opieka wytchnieniowa” dla członków rodziny oraz opiekunów osób niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie prowadzi jeszcze dodatkowo mieszkanie treningowe, w którym osoby z niepełnosprawnością uczą się samodzielnie funkcjonować.

Andrzej Idziak

Artykuł promujący podmiot ekonomii społecznej napisany został w ramach projektu pn.„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

Logotypy projektów unijnych
Opublikowano wMedia o ES

Powiązane