Menu Zamknij

SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

12 września 2018 roku odbył się Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik, witając zgromadzonych gości, podkreślił, że prawie 10 proc. mieszkańców Mazowsza jest dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmuje szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, innymi samorządami, wykorzystując środki własne i unijne.

Pani Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, podkreśliła, że zamierzeniem organizatorów Sejmiku była wymiana doświadczeń i poglądów przez osoby reprezentujące zarówno instytucje, jak i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celu szukania lepszych rozwiązań poprawy jakości ich życia.

Podczas Sejmiku odbyło się wiele ciekawych prezentacji. Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przedstawił zadania MCPS na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pan Michał Bury, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych, zaprezentował kierunki i przyszłość działań na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim.

Pan Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, opowiedział o działaniach w zakresie zdrowia, które podejmowane są przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pani Emilia Jędrej, wicedyrektor ds. funduszy europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy, przedstawiła uczestnikom działania WUP w Warszawie na rzecz osób z niepełnosprawnością przewidziane w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Pan Jacek Zalewski, przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, mówił o sytuacji i trudnościach rodziców i osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Wśród zaproszonych gości była również Pani Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, która przedstawiła działania podejmowane i planowane przez MJWPU na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pan Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentował działania podejmowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mające na celu wspieranie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Pani Anna Olszewska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, omówiła systemowe rozwiązania wspierające osoby niepełnosprawne.

Pani Anna Wandzel, dyrektor Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiła zadania i programy realizowane przez PFRON.

Pod koniec obrad Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Mazowieckiego przedstawiciele ww. instytucji odpowiadali w ramach panelu dyskusyjnego na zgłoszone przez Powiatowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych problemy i interesujące je zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wAktualności

Powiązane