Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn.: „Profilaktyka uzależnień i zachowań przemocowych dzieci i młodzieży”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 4 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn.:„Profilaktyka uzależnień i zachowań przemocowych dzieci młodzieży”.
Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA SZKOLENIA:
Blok 1. Profilaktyka problemowych zachowań dzieci i młodzieży (czynniki chroniące
i czynniki ryzyka, zachowania ryzykowne, korygowanie błędnych przekonań młodych ludzi, rozwój społeczny i czynniki go zaburzające, grupy rówieśnicze – ich rola w procesie rozwoju społecznego). Profilaktyka w czasie zagrożenia epidemiologicznego  (problemy dzieci i  młodzieży w czasie pandemii – badania, edukacja o bezpieczeństwie w sieci, działania profilaktyczne o charakterze interwencji profilaktycznej i interwencji kryzysowej – rola wychowawcy i nauczyciela w pomocy młodym ludziom, którzy mieli trudności w czasie pandemii i doświadczyli jakieś traumy – znaczącej straty).
Blok 2. Uzależnienia chemiczne i behawioralne, w tym, m.in.: mechanizm uzależnienia, sygnały ostrzegawcze, rozmowa z młodym człowiekiem ryzykownie używającym środki psychoaktywne. Wybrane metody pracy z uczniem z grupy ryzyka. Metody motywacji ucznia do zachowań prozdrowotnych.
Blok 3. Agresja wśród dzieci i młodzieży – podstawowe pojęcia, przyczyny emocjonalne, społeczno-kulturalne (normy kulturowe) – wzorce rozwiązywania konfliktów. Skrypty rodzinne. Metody postępowania w sytuacji wybuchów agresji. Praktyczne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach stresowych, kryzysowych.
Blok 4. Główne kierunki (strategie) przeciwdziałania agresji i przemocy  oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Programy rekomendowane (przedstawienie przykładów).
Blok 5. Nauka praktycznych umiejętności społecznych i wychowawczych  np. nauka komunikacji z tzw. agresywnym oraz używającym/nadużywającym substancji psychoaktywnych młodym człowiekiem i jego opiekunem oraz z osobą doznającą przemocy i stosującą przemoc. Porozumienie bez przemocy – jako metoda przezwyciężania i zapobiegania konfliktom.

TERMINY:
4 odrębne szkolenia w formie on-line dla czterech niezależnych grup szkoleniowych (max. po 30 osób na każde szkolenie). Każde szkolenie będzie prowadzone w ciągu trzech dni w następujących terminach:
SZKOLENIE 1:
15 – 17.09.21 r.

SZKOLENIE 2:
29.09.- 01.10.21 r.

SZKOLENIE 3:
13 – 15.10.21 r.

SZKOLENIE 4:
27 – 29.10.21 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN KAŻDEGO SZKOLENIA: 18 godzin dydaktycznych (3 godz. wykładu, 15 godz. warsztatów).
 
ADRESACI KAŻDEGO SZKOLENIA:
Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, np. nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych czy też świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz osoby zainteresowane tematem, które pracują z dziećmi i młodzieżą na Mazowszu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski z Warszawy.
Zapisy na szkolenia będą się odbywały przez  formularz zgłoszenia, na stronie:
http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2021.html
Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela: ze strony Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych – p. Alicja Matras : telefonicznie pod numerem: 690-903-203, a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane