Menu Zamknij

Szkolenie on-line pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych 4 szkoleniach realizowanych w formie zdalnej (on-line) pn.:„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

Szkolenia są finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego.

TEMATYKA KAŻDEGO SZKOLENIA:
Blok 1. Profilaktyka przemocy (czynniki chroniące i czynniki ryzyka, zasady , metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej).
Blok 2. Zjawisko przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (w tym: rozróżnienie przemocy od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych, przyczyny i rodzaje przemocy, konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy, triada przemocy – wchodzenie w role: sprawca, ofiara, wybawiciel). Alkohol a przemoc – omówienie specyfiki problemów rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc.
Blok 3. Sytuacja psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy, ze szczególnym omówieniem przemocy wobec dziecka w rodzinie alkoholowej.
Etapy pracy z osobami stosującymi przemoc. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – przedstawienie  zasad tej terapii (przykłady).

Blok 4. Podejmowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą rodzinie (w tym prawne aspekty, wzory pism, itp.). Procedura „Niebieskie Karty”. Współpraca w  zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

TERMINY:
4 odrębne szkolenia w formie on-line dla czterech niezależnych grup szkoleniowych
(max. po 30 osób na każde szkolenie). Każde szkolenie będzie prowadzone w ciągu trzech dni w następujących terminach:
SZKOLENIE 1:
14 – 16.09.21 r.

SZKOLENIE 2:
18 – 20.10.21 r.

SZKOLENIE 3:
25 – 27.10.21 r.

SZKOLENIE 4:
22 – 24.11.21 r.

Każdy uczestnik szkolenia może zapisać się tylko na jeden termin szkolenia.

LICZBA GODZIN KAŻDEGO SZKOLENIA: 18 godzin dydaktycznych (3 godz. wykładu, 15 godz. warsztatów).

ADRESACI KAŻDEGO SZKOLENIA:
Przedstawiciele instytucji/organizacji, którzy działają na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i/lub przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rekrutację na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej prowadzi Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Rafał Gorczowski z Warszawy.

Zapisy na szkolenie będą się odbywały przez y formularz zgłoszenia, na stronie: http://www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-mcps-2021.html
Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela: ze strony Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych – p. Alicja Matras : telefonicznie pod numerem: 690-903-203, a ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: p. Katarzyna Kowolik, p. Monika Ostrowska, tel. 22 376 85 82.

Opublikowano wSzkolenia

Powiązane