Menu Zamknij

BRAK MIEJSC – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Trzydniowe szkolenie stacjonarne pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej” – 21-22-23 listopada 2023 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym trzydniowym szkoleniu stacjonarnym pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej”.

Termin: 21-22-23 listopada 2023 r.

Szkolenie poprowadzą: Pani Teresa Wagner-Tomaszewska, Pan Jerzy Parzych

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy związanej z definiowaniem zjawiska przemocy domowej, jego rozpoznawaniem oraz metodami interweniowania w przypadku wystąpienia przemocy, a także sposobami przeciwdziałania.

Informacje organizacyjne:

 • szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i  grup diagnostyczno-pomocowych, pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej z:
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
  • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej, itd.);
  • ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd.);
  • oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, itd.);
  • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz ochrony rodziny;
  • innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup diagnostyczno-pomocowych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z osobami doznającymi przemocy domowej oraz z osobami stosującymi przemoc.
 • wszyscy uczestnicy szkolenia muszą pracować na terenie województwa mazowieckiego;
 • udział w szkoleniu jest bezpłatny;
 • liczba miejsc jest ograniczona;
 • organizator zapewnia profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie oraz materiały dydaktyczne;
 • szkolenie odbędzie się w Sękocinie Starym w Hotelu Groman przy Al. Krakowskiej 76; 
 • organizator zapewnia dwa noclegi, serwis kawowy oraz wyżywienie (I dzień – obiad dla wszystkich uczestników, kolacja dla osób korzystających z noclegu, II dzień – śniadanie i kolacja dla osób korzystających z noclegu, obiad dla wszystkich uczestników, III dzień – śniadanie dla osób korzystających z noclegu, obiad dla wszystkich uczestników,
 • godziny szkoleń: I dzień: 9:00-17:15, II dzień: 9:00-17:15, III dzień: 9:00-15:45
 • zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego przesłanego w formacie PDF na adres e-mail: szkolenia@mcps.com.pl
 • termin przyjmowania zgłoszeń: 14 listopada 2023 r.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Informację zwrotną o zakwalifikowaniu uczestnika na szkolenie otrzymają Państwo e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt:
Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
tel.: 22 376 85 57, 22 376 85 36
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i jest realizowane zgodnie z „Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023”.


Wykonawcą szkolenia jest: Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, CSK Expert Rafał Gorczowski

Załączniki:

Opublikowano wSzkolenia kadr pomocy społecznej

Powiązane