Menu Zamknij

Badania Społeczne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich — jednostki podległej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, przystąpiło do realizacji projektu pn. Obserwatorium Integracji Społecznej w latach 2011 – 2013. Zadania Obserwatorium (OIS) będą wykonywane w ramach projektu systemowego 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” – priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Misją Obserwatorium jest stworzenie, na szczeblu regionu mazowieckiego bogatego zbioru informacji i diagnozy dotyczącej problemów, zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i integracji społecznej, a także zgromadzenie i uporządkowanie danych o instytucjach działających w tych dziedzinach.

Obserwatorium — poprzez planowany monitoring zjawisk i problemów — ma przyczynić się również do oceny efektywności i jakości działań, podejmowanych w ramach regionalnej polityki społecznej na Mazowszu.

Działania OIS obejmować będą przede wszystkim: – gromadzenie danych na temat problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które będą mogły być wykorzystywane w opracowaniu lokalnych strategii rozwiązania problemów społecznych, – poszukiwanie rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej na poziomie krajowym, – monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji, – analizę skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej integracji, – upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, – upowszechnianie informacji na temat projektów/praktyk realizowanych w województwie.

Ze zbiorów informacji oraz wyników badań będą mogły korzystać instytucje działające w obszarze aktywnej polityki społecznej na poziomie krajowym i wojewódzkim, a przede wszystkim jednostki organizacyjne na poziomie gminy i powiatu — w szczególności powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Zadaniem Obserwatorium jest badanie, monitorowanie i analizowanie zjawisk oraz problemów społecznych, formułowanie rekomendacji do zmian w prowadzonych działaniach lub proponowanie tych, które przynoszą dobre efekty społeczne, a wreszcie upowszechnianie swojej działalności.

Uprzejmie zapraszamy do współpracy, bieżących kontaktów, zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i potrzeb, a także do udziału w konferencjach i seminariach, podczas których będziemy na bieżąco dzielić się naszymi “obserwacjami”. Chcielibyśmy, aby nasza partnerska współpraca zaowocowała takimi efektami, dzięki którym będziemy potrafili zachodzące zmiany społeczne i niesione przez nie problemy rozwiązywać poprzez rozwój lokalnych inicjatyw.

Adres do korespondencji:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Wydział Badań Społecznych
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 37 68 558