Menu Zamknij

Zadania MCPS

Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

 
Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie zadań własnych i zleconych Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie:
 1. pomocy społecznej;
 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 3. profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii;
 4. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 5. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 6. przeciwdziałania przemocy;
 7. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Centrum może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, a także zainteresowanych osób fizycznych.
 
W wykonywaniu zadań Centrum współpracuje z:
 1. organami administracji rządowej i samorządowej;
 2. organizacjami pozarządowymi;
 3. osobami prawnymi;
 4. jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 5. osobami fizycznymi – w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.