Menu Zamknij

Mazowsze dla Ukrainy – informacje o projekcie

Wystartował projekt Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „Mazowsze dla Ukrainy”, który obejmie osoby z Ukrainy znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego. Projekt pozwoli im zaktywizować się społecznie i zawodowo.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazły się osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym z terenu Ukrainy. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowało projekt „Mazowsze dla Ukrainy”. Wiele osób przebywa w Polsce już od paru miesięcy. Niestety, po pierwszej fali spontanicznej pomocy nastał czas, gdy w dużej mierze muszą samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy i ogólnie w społeczeństwie. Jest to sytuacja kryzysowa, na którą odpowiedzią mogą być dostosowane do potrzeb tych osób usługi społeczne.

Dla kogo pomoc

Pomoc będą mogły otrzymać osoby z terenu Ukrainy, które obecnie przebywają na terenie województwa mazowieckiego, a przybyły tu w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wsparcie ma ułatwić włączenie społeczne co najmniej 1500 osobom, ale ostateczna liczba osób zależeć będzie od wysokości dostępnej puli środków oraz skali zaangażowania ostatecznych odbiorców w sam projekt.

Na co mogą liczyć

Każdy odbiorca tego projektu będzie mógł skorzystać z usług społecznych dostosowanych do jego potrzeb. Możliwe będą różne formy wsparcia, np. psychologiczne i terapeutyczne osób dorosłych – zarówno indywidualne, jak i grupowe, ale też poradnictwo prawne i obywatelskie. W ramach organizacji specjalistycznego wsparcia możliwe będzie skorzystanie z doradztwa zawodowego, kursów zawodowych, a także grupowych kursów języka polskiego dla dorosłych. Dodatkowo w ofercie są warsztaty w zakresie uświadamiania zagrożeń (m.in. oszustwa, handel ludźmi).

Można również skorzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci oraz osób zależnych – usługi zlecone wyspecjalizowanym punktom, a także usług animacji społeczno-kulturowej dla dzieci.

W całości podjętych działań możliwe będzie korzystanie z usług tłumacza, a w ramach potrzeb zapewnione będzie tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

Dodatkową formą wsparcia w całym procesie będzie możliwość skorzystania z usługi asystenta społeczności ukraińskiej. Wśród proponowanych usług są również wspólne warsztaty różnic kulturowych czy spotkań integrujących społeczność lokalną.

W ramach projektu pokryte będą także koszty transportu do miejsc świadczenia wsparcia.

Schemat działań

Projekt prowadzony jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), ale jego partnerami w tych działaniach będą miasta – po jednym wiodącym z poszczególnych subregionów (NUTS-3), które wyraziły chęć udziału w projekcie. Każdy partner jako przedstawiciel wskaże niezbędne usługi z proponowanego katalogu na podstawie analizy potrzeb oraz oceny efektywności (zajmą się tym wyznaczone osoby do spraw rekrutacji).

Informacje o partnerach, a przede wszystkim kontakty do osób, które będą przeprowadzać rekrutację i prowadzić niezbędne analizy będzie można znaleźć na naszej stronie.

Decyzją zarządu województwa realizowany będzie w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (środki Europejskiego Funduszu Społecznego).

Finansowanie: 16 851 177 zł, kwota z UE – 13 480 677 zł, kwota z budżetu województwa mazowieckiego – 3 370 500 zł.

Kontakt do Wydziału Projektów:

tel. (22) 376 85 67, (22) 376 85 19

e-mail: projekty@mcps.com.pl